ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასრულებული კვლევები

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის შესრულებული კვლევები

 2011-2019 წლებში განხორციელებული პროექტები

ინსტიტუტის კვლევითი პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები

 • ქართული „ქილილა და დამანას“ მნიშვნელობა მისი ორიგინალის აკადემიური ტექსტის დადგენის საქმეში
 • სინა – საქართველო, ახალი ფურცლები მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისათვის
 • რომანული ეპოსის ჩამოყალიბება შუა საუკუნეების სპარსულ ლიტერატურაში
 • ძველი ინდოეთის ისტორია
 • ქართულ-სპარსული ორენოვანი საბუთები
 • საერთო ხმარების ქართული და სომხური ლექსიკის შესწავლის პრობლემები;
 • ქართულში დამკვიდრებული სემიტური წარმომავლობის ლექსიკური ერთეულების ლექსიკურ-სემანტიკური ანალიზი
 • არაბული და ევროპული ლიტერატურული გავლენები
 • შუა საუკუნეების ირანის სავაჭრო-ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობები დასავლეთ ევროპისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან
 • თურქული ენისა და ლიტერატურის ტიპოლოგიური კვლევა-ძიება

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტები

 • ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და მისი ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიასთან (XIX-XXI სს-ის დასაწყისი)
 • ქართული, დასავლური და აღმოსავლური ისტორიული მწერლობა: შედარებითი კვლევები
 • ბიზანტიურ–ქართული დოკუმენტირებული ლექსიკონი.
 • თბილისის ძველი მუსლიმური სასაფლაოს არაბულენოვანი ეპიტაფიები
 • აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის (ფრანგი და ირანელი ავტორები XIX საუკუნის საქართველო შესახებ)
 • „მაზანდარანის პროვინციის (ირანის ისლამური რესპუბლიკა) ქართული წარმოშობის მოსახლეობის მეტყველება, ყოფა-ცხოვრება და კულტურა“
 • „თეირანის ქრისტიანულ სასაფლაოთა კომპლექსის ქართული სექტორი
 • (ისტორიულ-კულტურული კვლევა, არსებული საფრთხეების გამოვლენა და მათი გადაწყვეტის გზების დასახვა)“.
ბანერები