ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასრულებული კვლევები

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის შესრულებული კვლევები

2010-2013 წლებში განხორციელებული პროექტები

  • ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და მისი ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიასთან (XIX-XXI სს-ის დასაწყისი)
  • ქართული, დასავლური და აღმოსავლური ისტორიული მწერლობა: შედარებითი კვლევები
  • სპარსულ-ქართული ლექსიკონი
  • სპარსული ენის ძეგლებისა და სალექსიკონო წყაროების ლინგვისტურ-ფილოლოგიური ანალიზი დიაქრონიაში
  • ელექტრონული ჟურნალი „ახლო აღმოსავლეთი“
  • ქართული „ქილილა და დამანას“ მნიშვნელობა მისი ორიგინალის აკადემიური ტექსტის დადგენის საქმეში
  • სინა – საქართველო, ახალი ფურცლები მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისათვის
  • „ოქონას“ ეტიმოლოგიისა და ოქონის ხატის რაობისათვის
  • რომანული ეპოსის ჩამოყალიბება შუა საუკუნეების სპარსულ ლიტერატურაში
  • აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან დანახული XIX საუკუნის საქართველო (ფრანგი და ირანელი ავტორები საქართველოს შესახებ)
  • ქართულ-სპარსული ორენოვანი საბუთები
  • საერთო ხმარების ქართული და სომხური ლექსიკის შესწავლის პრობლემები;
  • ვაჭართა ფენა და სავაჭრო ურთიერთობანი ამიერკავკასიის ქალაქებში (X-XIII სს-ის პირველი მეოთხედი)
  • საერთაშორისო ვითარება ახლო აღმოსავლეთსა და სამხრეთ კავკასიაში 1723 წელს ოსმალეთ-ირანის ომის დაწყების წინ
  • ეგვიპტელი განმანათლებლები მუჰამად აბდო და კასიმ ამინი
  • ქართველ მამლუქთა კულტურული კვალი ბაღდადში
  • დიგლოსიის ზოგიერთი ასპექტი არაბულში
  • „შაჰნამეს“ შედარება-მეტაფორათა სისტემისა და მისი ქართული თარგმანების ურთიერთმიმართება
  • ირან-საქართველოს ურთიერთობა XVIII საუკუნის II მეოთხედში
  • აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ტომთა ვინაობა
  • თამარ მეფის საგარეო პოლიტიკა და“ვეფხისტყაოსანი“
  • ლინგვისტურ ტერმინთა ქართულ-ინგლისური ანოტირებული ლექსიკონი
  • საქართველოს არამეული/არამეოგრაფიკული წარწერები
  • თურქული ენისა და ლიტერატურის ტიპოლოგიური კვლევა-ძიება
  • ძველი ინდოეთის ისტორია
  • ქართულში დამკვიდრებული სემიტური წარმომავლობის ლექსიკური ერთეულების ლექსიკურ-სემანტიკური ანალიზი
  • ბიზანტია-საქართველოს ურთიერთობები
  • შუა საუკუნეების ირანის სავაჭრო-ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობები დასავლეთ ევროპისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან
  • ბესიკის ლიტერატურული ორიენტაციის ცენტრალური ნაწილი - ბესიკის სატრფიალო ლირიკაში ადრესატის პრობლემა
  • სპარსული ენის საფუძვლების ფუნდამენტური ძეგლები და წყაროები _ ეტაპი I: დიდი აკადემიურო სპარსულ-ქართული ლექსიკონის დასრულების დასკვნითი პერიოდი მასზე მიბმული სათანადო ნაშრომებით, წყაროებით და სხვა ძეგლებით
  • ნარკვევები ქართულ-ოსური კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობების შესახებ
  • ქართველ მამლუქთა კულტურული კვალი ბაღდადში
  • საერთო წარმომავლობის ქართული და სომხური ლექსიკის შესწავლის პრობლემები
  • არაბული და ევროპული ლიტერატურული გავლენები
  • ენის ეკოლოგიის ზოგიერთი მომენტი (არაბულში, ქართულსა და გერმანულში)

 

ბანერები