ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასრულებული კვლევები

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის შესრულებული კვლევები

2010-2013 წლებში განხორციელებული პროექტები

 • ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და მისი ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიასთან (XIX-XXI სს-ის დასაწყისი)
 • ქართული, დასავლური და აღმოსავლური ისტორიული მწერლობა: შედარებითი კვლევები
 • სპარსულ-ქართული ლექსიკონი
 • სპარსული ენის ძეგლებისა და სალექსიკონო წყაროების ლინგვისტურ-ფილოლოგიური ანალიზი დიაქრონიაში
 • ელექტრონული ჟურნალი „ახლო აღმოსავლეთი“
 • ქართული „ქილილა და დამანას“ მნიშვნელობა მისი ორიგინალის აკადემიური ტექსტის დადგენის საქმეში
 • სინა – საქართველო, ახალი ფურცლები მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისათვის
 • „ოქონას“ ეტიმოლოგიისა და ოქონის ხატის რაობისათვის
 • რომანული ეპოსის ჩამოყალიბება შუა საუკუნეების სპარსულ ლიტერატურაში
 • აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან დანახული XIX საუკუნის საქართველო (ფრანგი და ირანელი ავტორები საქართველოს შესახებ)
 • ქართულ-სპარსული ორენოვანი საბუთები
 • საერთო ხმარების ქართული და სომხური ლექსიკის შესწავლის პრობლემები;
 • ვაჭართა ფენა და სავაჭრო ურთიერთობანი ამიერკავკასიის ქალაქებში (X-XIII სს-ის პირველი მეოთხედი)
 • საერთაშორისო ვითარება ახლო აღმოსავლეთსა და სამხრეთ კავკასიაში 1723 წელს ოსმალეთ-ირანის ომის დაწყების წინ
 • ეგვიპტელი განმანათლებლები მუჰამად აბდო და კასიმ ამინი
 • ქართველ მამლუქთა კულტურული კვალი ბაღდადში
 • დიგლოსიის ზოგიერთი ასპექტი არაბულში
 • „შაჰნამეს“ შედარება-მეტაფორათა სისტემისა და მისი ქართული თარგმანების ურთიერთმიმართება
 • ირან-საქართველოს ურთიერთობა XVIII საუკუნის II მეოთხედში
 • აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ტომთა ვინაობა
 • თამარ მეფის საგარეო პოლიტიკა და“ვეფხისტყაოსანი“
 • ლინგვისტურ ტერმინთა ქართულ-ინგლისური ანოტირებული ლექსიკონი
 • საქართველოს არამეული/არამეოგრაფიკული წარწერები
 • თურქული ენისა და ლიტერატურის ტიპოლოგიური კვლევა-ძიება
 • ძველი ინდოეთის ისტორია
 • ქართულში დამკვიდრებული სემიტური წარმომავლობის ლექსიკური ერთეულების ლექსიკურ-სემანტიკური ანალიზი
 • ბიზანტია-საქართველოს ურთიერთობები
 • შუა საუკუნეების ირანის სავაჭრო-ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობები დასავლეთ ევროპისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან
 • ბესიკის ლიტერატურული ორიენტაციის ცენტრალური ნაწილი - ბესიკის სატრფიალო ლირიკაში ადრესატის პრობლემა
 • სპარსული ენის საფუძვლების ფუნდამენტური ძეგლები და წყაროები _ ეტაპი I: დიდი აკადემიურო სპარსულ-ქართული ლექსიკონის დასრულების დასკვნითი პერიოდი მასზე მიბმული სათანადო ნაშრომებით, წყაროებით და სხვა ძეგლებით
 • ნარკვევები ქართულ-ოსური კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობების შესახებ
 • ქართველ მამლუქთა კულტურული კვალი ბაღდადში
 • საერთო წარმომავლობის ქართული და სომხური ლექსიკის შესწავლის პრობლემები
 • არაბული და ევროპული ლიტერატურული გავლენები
 • ენის ეკოლოგიის ზოგიერთი მომენტი (არაბულში, ქართულსა და გერმანულში)

 

ბანერები