ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

„მათემატიკური ესკიზები“

პროფესორ ა.ხარაზიშვილის მიერ მომზადებულია და უნივერსიტეტის გამომცემლობაში გადაცემულია დასაბეჭდად ა.ხარაზიშვილის სამეცნიერო-პოპულარული მონოგრაფიის „მათემატიკური ესკიზები“ მეორე ნაწილი.

ბანერები