ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კვლევითი პროექტები

კვლევითი პროექტები

2014-2020 წლებში განხორციელებული და მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

 1. მგელი და ტურა საქართველოში: კონკურენცია თუ ნიშების გადანაწილება? (2020-2024)
 2. რეინტროდუცირებული ჯეირნის (Gazella subgutturosa) პოპულაციის დემოგრაფიული მახასიათებლების შეფასება, პოპულაციის სიცოცხლისუნარიანობის მოდელირება და გადაწყვეტილებების ანალიზი(საუნივერსიტეტო პროექტი, 2019) 
 3. მიგრაციისა და შერევის (admixture) პატერნები მგლების (Canis lupus) და ტურების (Canis aureus) პოპულაციებში კავკასიაში (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2018) 
 4. სიმპატრული ძაღლისებრების (Canidae) კვებითი ასოციაციები ურბანულ ეკოსისტემაში (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2017) 
 5. მთის ჩლიქოსნების მიერ ჰაბიტატის გამოყენების პატერნები: სახეობათშორისი კონკურენციის თუ კვებითი სპეციალიზაციის შედეგი?(საუნივერსიტეტო პროექტი, 2017) 
 6. ჰიბრიდიზაცია სიმპატრულ ძაღლისნაირებში (მგელი, ძაღლი, ტურა) საქართველოს ტერიტორიაზე (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016-2017)
 7. შავი ზღვის ვეშაპისნაირთა ეკოლოგიური და პოპულაციურ-გენეტიკური კვლევა (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016-2017)
 8. შავი ზღვის ვეშაპისნაირთა ეკოლოგია და კონსერვაცია (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2015) 
 9. ძაღლისებრთა პოპულაციების გენეტიკური კვლევა(საუნივერსიტეტო პროექტი, 2015)
 10. მგლის და ძაღლის ჰიბრიდიზაცია საქართველოს ტერიტორიაზე: გენთა ინტროგრესია ორივე მიმართულებით (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014) 
 11. შავი ზღვის ვეშაპისნაირთა მონიტორინგი (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014)
 12. აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვის საჰაერო აღრიცხვა საქართველოს ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ეროვნული პროგრამის ფარგლებში (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014)
ბანერები