ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

ძილ-ღვიძილის შემსწავლელი ლაბორატორიის გამოქვეყნებული შრომები

სტატიები:

2019 წელი

 1. C. Cajochen, M. Freyburger, T. Basishvili, C. Garbazza, F. Rudzik, C. Renz, K. Kobayashi, Y. Shirakawa, O.◦Stefani, and J. Weibel. “Effect of Daylight LED on Visual Comfort, Melatonin, Mood, Waking Performance and Sleep.” Lighting Research & Technology 51, no. 7 (November 2019): 1044–62. doi:10.1177/1477153519828419.
 2. Maisuradze L. The Advantages of Substitution of REM Sleep Stages with Waking Episodes to Perform REM Sleep Reduction. EC Neurology, 2019, 11, 6, pp. 400-407.
 3. Maisuradze L. Waking vs REM sleep: Evaluation of consequences of selective and partial sleep deprivation relative to the sleep-wake architecture. In: The1st Beritashvili Talks: Neurophysiological Functions and Their Disorders. Tbilisi, 2019. pp. 69-79.
 4. N. Darchia; T. Basishvili; M. Eliozishvili; N. Oniani; T. Tchintcharauli; I. Sakhelashvili; T. Oniani Jr.; IG Campbell; I. Feinberg. Sleep EEG as an index of brain maturation intypically developing and drug-naïve ADHD children. IBRO Reports 6 (2019), S484.
 5. M. Eliozishvili; T. Tchintcharauli; T. Basishvili; N. Darchia. Sleep and parent-reported executive functioning in typically developing and drug-naïve ADHD children. IBRO Reports 6 (2019), S318-S319.
 6. N. Darchia; T. Tchintcharauli; T. Basishvili; M. Eliozishvili; N. Oniani; T. Oniani Jr.; IG Campbell; I. Feinberg. Sleep and cognitive functions in typically developing and drug-naïve ADHD children. European Neuropsychopharmacology, Volume 29, Supplement 6, 2019, S375-S376
 7. T. Basishvili; M. Eliozishvili; L. Maisuradze; N. Lortkipanidze; T. Tsuladze; N. Oniani; N. Darchia. The effects of different length of displacement on the war-related stress-induced health outcomes in internally displaced persons in Georgia. European Neuropsychopharmacology, Volume 29, Supplement 6, 2019, S543

2018 წელი

 1. Darchia, N., Oniani, N., Sakhelashvili, I., Supatashvili, M., Basishvili, T., Eliozishvili, M., Maisuradze, L., Cervena, K. Relationship between Sleep Disorders and Health Related Quality of Life - Results from the Georgia SOMNUS Study. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(8):1588. Published 2018 Jul 26. doi:10.3390/ijerph15081588
 2. Sakhelashvili, I., Eliozishvili, M., Oniani, N., Darchia, N, Brunie, O. Sleep and Psycho-Behavioral Problems in Internally Displaced Children in Georgia. Sleep Medicine, 2018, 50:42-47. doi: 10.1016/j.sleep.2018.05.013.
 3. Maisuradze, L., Oniani, N., Darchia, N., Lortkipanidze, N. Pros and Cons of two strategies for nonchemical REM sleep deprivation. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed Series, 2018, 44(3-4):181-193.
 4. Darchia, N., Eliozishvili, M., Maisuradze, L., Lortkipanidze, N., Basishvili, T., Tsuladze, T., Oniani, N. Sleep, stress and psychological distress in internally displaced persons in Georgia. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed Series, 2018, 44(3-4):117-127.
 5. Oniani, T., Shetekauri, T., Tsaava, M., Khmiadashvili, N., Charekishvili, T., Khacaturovi, E., Lortkipanidze, N., Oniani, N. Study of incpmpletely learned activeavoidance task in rats. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed Series, 2018, 44(3-4):253-262.

2016 წელი

 1. Sleep-wake Patterns and Sleep quality in urban Georgia. Sakhelashvili, I., Eliozishvili, M., Basishvili, T., Datunashvili, M., Oniani, N., Cervena, K and Darchia N. Translational Neuroscience, 2016, 7(1): 62-71 
 2. The Role of Adenosine in the Maturation of Sleep Homeostasis in Rats. Irma Gvilia, Natalia Suntsova, Andrey Kostin, Anna Kalinchuk, Dennis McGinty, Radhika Basheer, Ronald Szymusiak. Journal of Neurophysiology Published 26 October 2016 Vol. no. , DOI: 10.1152/jn.00675.2016. (სტატია დაჯილდოვდა აშშ ფიზიოლოგთა საზოგადოების მიერ, როგორც 2016 წელს დარგში გამოქვეყნებული საუკეთესო ნაშრომი).
 3. Two types of interneurons in the mouse lateral geniculate nucleus are characterized by different h-current density. Michael Leist, Maia Datunashvilli, Tatyana Kanyshkova, Mehrnoush Zobeiri, Ania Aissaoui, Manuela Cerina, Maria Novella Romanelli, Hans-Christian Pape, and Thomas Budde. Scientific Reports. 2016; 6: 24904

2015 წელი

 1. Sleep Quality among Internally Displaced Georgian Adolescents and Population-Based Controls. Irine Sakhelashvili, Marine Eliozishvili, Nani Lortkipanidze, Nikoloz Oniani, Katerina Cervena, and Nato Darchia. Journal of Child health Care, 2015 Aug 26. pii: 1367493515598649.
 2. http://chc.sagepub.com/search/results?fulltext=Darchia&x=0&y=0&submit=yes&journal_set=spchc&src=selected&andorexactfulltext=and
 3. Suppression of Preoptic Sleep-regulatory Neuronal Activity During Corticotropin Releasing Factor-induced Sleep Disturbance. Gvilia, I., Suntsova N., Kumar, S., McGinty D and Szymusiak R. American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 2015, Vol. 309 no. 9, R1092-R1100 http://ajpregu.physiology.org/content/309/9/R1092

2014 წელი

 1. Gogichadze M., Nemsadze M., Lortkipanidze N., Khchaturovy E., Oniani N. Reflection of tolerance to alcohol in the structure of sleep-wakefulness cycle. Georgian nMedical News. 2014 (in press)
 2. Darchia N., Cervena K. The journey through the world of adolescent sleep. Reviews in the Neurosciences. 2014. (in press)

2013 წელი

 1. Mgaloblishvili–Nemsadze M., Oniani T., Chidzhavadze E., Babilodze M., Gogichadze M. Dorsomedial amigdala and motivational-emotional aspects of sleep-wakefulness cycle. In: Neurobiology of emotions, mind and sleep-wakefulness cycle. ed. by Nikoloz T.Oniani, Tbilisi, 2013, 3-33.
 2. Darchia N., Espa-Cervena K. The world of adolescent sleep. In: Neurobiology of Emotions, Mind and Sleep-Wakefulness Cycle, ed. by Nikoloz T. Oniani, Tbilisi, 2013, 56-71.
 3. Gvilia I., Szymusiak R. Wakefulness and sleep: Basic neurobiology. In: Neurobiology of Emotions, Mind and Sleep-Wakefulness Cycle, ed. by Nikoloz T. Oniani, Tbilisi, 2013, 72-87.
 4. Maisuradze L.M. On the validity of instrumental methods for paradoxical sleep deprivation: Neurophysiological evaluation of the findings. In: Neurobiology of Emotions, Mind and Sleep-Wakefulness Cycle, ed. by Nikoloz T. Oniani, Tbilisi, 2013, 88-112.
 5. Gogichadze M., Mgaloblishvili–Nemsadze M., Lortkipanidze N. Influence of the different doses of ethanol on the integrative activity of the brain. In: Neurobiology of emotions, mind and sleep-wakefulness cycle. ed. by Nikoloz T. Oniani, Tbilisi, 2013, 113-141.
 6. Gvilia, I and Szymusiak R. Basic Neurobiology of Arousal and Sleep. In: Sleep Medicine and Psychiatric Illness, edited by John Herman and Max Hirshkowitz, (in press).

2012 წელი

 1. Basishvili, T., Eliozishvili, M., Maisuradze, L., Lortkipanidze, N., Nachkebia, N., Oniani, T., Gvilia, I., Darchia, N. (2012) Insomnia in a Displaced Population is Related to War-Associated Remembered Stress. Stress and Health, 28:186-192. 
 2. Szymusiak R and Gvilia I. Neurophysiology and Neurochemistry of Hypersomnia. In: Sleep Medicine Clinics: Hypersomnia, ed by Alon Y. Avidan, 2012.

2011 წელი

 1. Hsieh KC, Gvilia I, Kumar S, Uschakov A, McGinty D, Alam MN, Szymusiak R. (2011) c-Fos expression in neurons projecting from the preoptic and lateral hypothalamic areas to the ventrolateral periaqueductal gray in relation to sleep states. Neuroscience. 11; 188:55-67.
 2. Gvilia I, Suntsova N, Angara B, McGinty D, Szymusiak R. (2011) Maturation of sleep homeostasis in developing rats: a role for preoptic area neurons. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 300(4):R885-94.

2010 წელი

 1. Beradze G.G, Shanshiashvili L.V., Chogovadze I.S., Kalandadze I.V., Oniani N.T., Ramsden J.J., Mikeladze D.G. (2010) Toluene induced changes in excitatory amino acid metabolism during the sleep-wakefulness cycle. J. Biological Physics and Chemistry. 10(3), 96-101.

აბსტრაქტები:

2018 წელი

 1. Oniani, T., Shetekauri, T., Tsaava, M., Khmiadashvili, N., Charekishvili, T., N. Oniani (2018) Effect of total sleep deprivation on the recall of active avoidance response in rats. Journal of Sleep Research, Vol. 27 (S1):33.
 2. Veitz, S., Stefani, O., Freyburger, M., Meyer, M., Weibel, J., Rudzik, F., Basishvili,T., C. Cajochen (2018) Effects of lighting with continuously changing color temperature and illuminance on subjective sleepiness and melatonin profiles. Journal of Sleep Research, Vol. 27 (S1):234.
 3. Maisuradze L. On the restless legs syndrome and insomnia symptoms in Georgian pregnant women - preliminary findings. Journal of Sleep Research, Vol. 27 (S1): 430-431.
 4. Gvilia, I., Kumar, S., McGinty, D., R.S. Szumuziak. Chemogenetic silencing of corticotropin-releasing hormone neurons in the paraventricular nucleus attenuates acute stress-related sleep disturbance in mice, Society for Neuroscience Meeting 3-7 November 2018, San Diego, CA, USA.

2013 წელი

 1. Oniani, N; Datunashvili, M; Saxelashvili, I; Ibanez,V; Espa-Cervena, K; Darchia, N. - Excessive Daytime Sleepiness and the Risk for Obstructive Sleep Apnea in Georgian Population. WASM Congress, 2013
 2. Basishvili, T; Eliozishvili, M; Lortkipanidze, N; Maisuradze, L; Darchia, N; Espa-Cervena, K. -Insomnia Complaints and Associated Factors in Georgian Population. WASM Congress, 2013
 3. Darchia N., Campbell I.G., Feinberg I. Longitudinal data reveal a linear increase in the frequency of peak sigma power across ages 6-18. 570.09/HHH38; San Diego, CA: Society for Neuroscience. 2013, Online.
 4. Maisuradze L., Lortkipanidze N., Oniani N. Difference between the two non-chemical strategies for the REM sleep reduction. Proc. XIII Congress of the European Biological Rhythms Society, 2013, p.59-60. Ludwig-Maximillians University, Munich, Germany
 5. Maisuradze L., Lortkipanidze N., Oniani N. A novel experimental design to avoid REM sleep rebound. Abstracts of the 5th World Congress on Sleep Medicine (Valencia, Spain), 2013, p.223-224
 6. Gogichadze M., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Oniani N., Lortkipanidze N., Khchaturovy E., Aladashvili Alterations of the Structure of the Sleep-Wakefulness Cycle at Development Tolerance to Ethanol Proceeding of Third National Congress, Georgian I.Beritashvili Society of Physiologists, September, 26-28, p62
 7. M. Mgaloblishvili-Nemsadze, T. Oniani, E. Chidzhavadze, M. Babilodze, M. Gogichadze. Basolateral Amygdala and Motivational-Emotional Behavior. Proceeding of Third National Congress, Georgian I.Beritashvili Society of Physiologists, September, 26-28.p. 199-200. Tbilisi, Georgia
 8. Gogichadze M., Nemsadze M., Oniani N., Lortkipanidze N., Khachturovy E., Aladashvili. T. Development of tolerance to ethanol in the sleep-wakefulness cycle. WASM Congress, Valencia .2013
 9. M. Nemsadze, M. Gogichadze, M. Datunashvili, T. Basishvili, L. Shanshiashvili, D. Mikeladze. The signs of depressiveness in “depressive” and “non-depressive” rats - correlation with density of µ-receptors in the brain structures. WASM Congress, Valencia. 2013
 10. Basishvili T., Nemsadze M., Gogichadze M., Darchia N., Gvilia I., Datunashvili M., Oniani N. (2013) The effects of acute administration of opioid antagonists and agonist on the rat behavior. Sleep, Abstr. Suppl. 36:A71.
 11. Suntsova N, McGinty DJ, Szymusiak RS and Gvilia I. (2013) Changes in Sleep-related Neuronal Activity in Preoptic Hypothalamus during Development. Sleep, Abstr. Suppl. 36:A17.
 12. Nemsadze M., Gogichadze M., Datunashvili M., Basishvili T., Shanshiashvili L., Mikeladze D. (2013). The signs of depression in “depressive” and “non-depressive” rats – correlation with density of µ-receptors in the brain structures. The 5th World Congress of Sleep Medicine, Valencia, Spain, Abstract Book, p. 252.
 13. Basishvili T., Eliozishvili M., Lortkipanidze N., Maisuradze L., Darchia N., Espa-Cervena K. (2013) Insomnia complaints and associated factors in Georgian population. The 5th World Congress of Sleep Medicine, Valencia, Spain, Abstract Book, p. 68.

2012 წელი

 1. Darchia N., Campbell I.G., Feinberg I. (2012) Longitudinal changes in frequency of peak sigma power across adolescence. Sleep, vol 35, Abstract Suppl: A 356.
 2. Gvilia I., Hsiesh K., Angara B., McGinty D.J., Szymusiak R. (2012) Effects of corticotropin releasing factor on sleep homeostatic response and fos expression in the preoptic hypothalamus. Sleep, vol 35, Abstract Suppl: A 33.
 3. Basishvili T., Gogichadze M., Datunashvili M., Emukhvari N., Oniani N., Nemsadze M. (2012) The effect of morphine on sleep-wakefulness cycle organization in rats. Sleep, vol 35, Abstract Suppl. 2012, A6.
 4. Maisuradze L., Lortkipanidze N., Oniani N., Oniani T. Neurophysiologic evaluation of sleep-wake alteration resulted from different sleep stage interventions. Journal of Sleep Research, 2012, vol. 21, Issues 1, P916, p.321.
 5. Darchia N., Lortkipanidze N., Eliozishvili M., Mamukadze M., Gvilia I. (2012) Sleep, stress and psychological problems in internally displaced children. Journal of Sleep Research. vol. 21, Suppl 1: 235(P685).
 6. Gvilia I., Szymusiak R., McGinty D. (2012) Effects of corticotropin releasing factor on sleep homeostatic response and Fos expression in the preoptic hypothalamus. Journal of Sleep Research. vol. 21, Suppl 1:262 (P750).
 7. Datunashvili M, Gogichadze M, Basishvili T, Oniani N, Emukhvari N, Nemsadze M. Brain integrative activity in “depressive” and “non-depressive” rats. ISTC international scientific seminar Neuroplasticity: nervous substrate for health and disease. New approaches for research (2012). Abstract Book, 15-16.
 8. Basishvili T., Gogichadze M., Datunashvili M., Oniani N., Mgaloblishvili-Nemsadze M. (2012) The effect of acute administration low doses of morphine on the sleep-wakefulness cycle organization in rats. Multi-Site Sleep Training Workshop, Lake Arrowhead, CA, USA.

2011 წელი

 1. Gvilia I, McGinty D, Szymusiak R. Maturation of sleep homeostasis in the rat: a role for preoptic area neurons. A008, 8th IBRO World Congress of Neuroscience, Florence, Italy, 2011.
 2. Darchia N., Basishvili T., Eliozishvili M., Maisuradze L., Lortkipanidze N., Nachkebia N., Oniani T., Gvilia I. Stress and insomnia prevalence in internally displaced persons. B248, 8th IBRO World Congress of Neuroscience, Florence, Italy, 2011.
ბანერები