ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

ჯანდაცვისა და დაზღვევის სკოლის თანამშრომლები

თენგიზ ვერულავა - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, ჯანდაცვისა და დაზღვევის ინსტიტუტის დირექტორი
ლეილა კარიმი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი, პროფესორი, ტრობეს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა (ავსტრალია)
თამარ მაღლაკელიძე - მკვლევარი, მაგისტრი ჯანდაცვის მენეჯმენტში
ბექა დანგაძე - მკვლევარი, მაგისტრი ჯანდაცვის მენეჯმენტში

ბანერები