ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმდინარე კვლევითი პროექტები

მიმდინარე კვლევები

  • მტკიცებულებაზე დაფუძნებული, ტრავმის შესახებ ინფორმირებული  ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკა საქართველოში;
  • სოციალური დაცვის სისტემების ტიპოლოგია ესპინგ-ანდერსენის მიხედვით და საქართველოს ადგილი მასში;
  • საქართველოში ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში აივ - ინფექცია/შიდსის პრევენციის მიმართულებით განხორციელებული ჯანდაცვითი პროგრამების ეკონომიკური შეფასება და მათი გავლენა აივ/შიდსის ეპიდემიოლოგიურ მაჩვენებლებზე;
  • უფლება ჯანდაცვაზე და ეთიკური გადაწყვეტილებების როლი ჯანდაცვის პოლიტიკის წარმოებაში უფლების უზრუნველსაყოფად;
  • დასჯაზე ორიენტირებული ნარკოპოლიტიკა და საზოგადოებრივი სარგებელი: ნარკოპოლიტიკის გავლენა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე;
  • თავისუფალ ბაზარზე დაფუძნებული ჯანდაცვის მახასიათებლები და მათი შედარებითი ანალიზი;
  • საქართველოს საპენსიო სისტემის რეფორმირება;
  • ორგანიზაციული კულტურის გავლენა საავადმყოფოს კრიტიკულ სერვისებზე;
  • სამედიცინო დაწესებულებების ადამიანური რესურსების მართვის სისტემების განვითარების გზები;
  • სახელმძღვანელო „ჯანდაცვის პოლიტიკა“. წიგნი განკუთვნილია ჯანდაცვის სპეციალისტებისათვის, ასევე ჯანდაცვის საკითხებით დაინტერესებული ფართო მკითხველისათვის.


ბანერები