ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

ჯანდაცვის და დაზღვევის სკოლის თანამშრომლების გამოქვეყნებული ნაშრომები

1. Verulava, Tengiz, Adeishvili, Ia, Maglakelidze, Tamar (2016) Home Care Services for Elderly People in Georgia. Home Health Care Management Practice. С. 1-8. ISSN 1552-6739 აბსტრაქტი

2. Stephen PolgarLeila KarimiMelissa BuultjensMeg E. Morris (2016). A Critical Evaluation of the Methodological Obstacles to Translating Cell-Based Research Into an Effective Treatment for People With Parkinson’s Disease. Neurorehabilitation and Neural Repair. C 1-9. ISSN: 1552-6844 აბსტრაქტი

3. Verulava, Tengiz (2016) Forms of Ownership of Medical Organizations, World Practice and Georgia. The Institute for Development of Freedom of Information (IDFI). Georgia 2020.. აბსტრაქტი

4. Verulava, Tengiz (2015) Healthcare expenditures in line with the recommendations of the World Health Organization and the funding of Georgia’s healthcare system. Georgia 2020. აბსტრაქტი

5. Verulava, Tengiz და Sibashvili, Nino (2015) Accessebility to Psychiatric Services in Georgia. Journal of Psychiatry: Open Access, 18 (3). С. 1-5. ISSN 2378-5756 აბსტრაქტი

6. Verulava, Tengiz და Gabuldani, Maka (2015) Accessibility of Urgent Neurosurgery Diseases by the State Universal Healthcare Program in Georgia (country). Gazi Medical Journal, Vol 26 (2). С. 42-45. ISSN 2147-2092.

7. ვერულავა, თენგიზ და გაბულდანი, მაკა (2015) გადაუდებელი დაავადებების ფინანსური ხელმისაწვდომობა საქართველოში.ეკონომიკა და ბიზნესი, VIII (1). С. 75-87. ISSN 1987-5789

8. Verulava, Tengiz (2014) Access to Medicines within the State Health Insurance Program for Pension Age Population in Georgia (country). HealthMED, 8 (9). С. 1078-1082. ISSN 1840-2291

9. Jgerenaia, Elza და Mourao, Paulo Reis და Verulava, Tengiz (2014) Pension systems in Southern Europe – Challenges and Opportunities. International Affairs and Global Strategy, 25. С. 1-19. ISSN 2224-574X

10. ვერულავა, თენგიზ (2014) არაკომერციული საავადმყოფოების ევროპული გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. მოხსენებათა თეზისები. საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კონფერენცია “ევროპული ღირებულებები და იდენტობა“. 16-18 ივნისი. 2014 . С. 92-94

11. ვერულავა, თენგიზ (2014) რეგულირებადი კონკურენტული სადაზღვევო მოდელის ევროპული გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციის მასალების კრებული. С. 323-326. ISSN 978-9941-9361-2-8

12.ვერულავა, თენგიზ (2014) „უხილავი ხელის“ მეტაფორა და ადამ სმითი. სემიოტიკა (XIV). С. 46-66. ISSN 1512-2409

13. Nino Makhashvili, Ivdity Chikovani, Martin McKee, Jonathan Bisson, Vikram Patel, Bayard Roberts (2014). Mental Disorders and their Association with Disability among Internally Displaced Persons and Returnees in Georgia. Journal of Traumatic Stress. Vol. 27, Issue 5, pp 509–518. Article first published online: 16 OCT 2014 DOI: 10.1002/jts.21949

14. ვერულავა, თენგიზ (2013) სამედიცინო შემნახველი ანაბრების სისტემა – ჯანდაცვის ეფექტური დაფინანსების მექანიზმი. ეკონომიკა და ბიზნესი (6). ISSN 1987-5789

15. Makhashvili N, van Voren R (2013) Balancing Community and Hospital Care: A Case Study of Reforming Mental Health Services in Georgia. PLoS Med 10(1): e1001366.

16. Verulava, Tengiz (2012) “From Competition to Non-Competition and Out-of-pocket Payment in the Georgian Insurance System”.European Commission, 2012.

გამოქვეყნებული ნაშრომები საცავი "EPRINTS"-ზე ქართულ ენაზე
გამოქვეყნებული ნაშრომები საცავი "EPRINTS"-ზე ინგლისურ ენაზე

ბანერები