ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჟურნალი "ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია"

სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალი "ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია"

ბანერები