ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმდინარე კვლევები

დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის მიმდინარე კვლევები

  • პიროვნული იდენტობის ჩამოყალიბების თავისებურებების შესწავლა ქართულ კონტექსტში
  • იდენტობის განვითარება ადრეული ახალგაზრდობის პერიოდში 
  • ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების დეპრესიის, შფოთვისა და ცხოვრებით კმაყოფილების დონეს სოციალური მხარდაჭერის ფონზე
  • კვებითი აშლილობების პატერნები ქართველ ემიგრანტ ქალებში 
  • იდენტობის მახასიათებლების გავლენა უმცირესობებისადმი დამოკიდებულებაზე
  • ადიქციის სფეროს პრობლემების შესწავლა
  • საზომი ინსტრუმენტების ვალიდაცია
  • დიმიტრი უზნაძის მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და განვითარება
  • აუტიზმი და აუტიზმის სპექტრის დარღვევების ადრეული დიაგნოსტიკა და აბილიტაცია
  • ქცევის გამოყენებითი ანალიზი - განმარტებითი ლექსიკონი
ბანერები