ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასრულებული კვლევები

დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დასრულებული კვლევები

  • „ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენცია საჯარო სკოლაში“ 
  • „ადრეული ზრდასრულობის კვლევა: გლობალიზაცია თუ ლოკალიზაცია?“ 
  • „ქართველი სტუდენტების ეთნიკური და რელიგიური დამოკიდებულებები“ 
  • „აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში მშობლის მიერ განხორციელებული ადრეული ინტერვენციის პროგრამის ეფექტურობის შეფასება“ 
  • "ინკლუზიური განათლების ბარომეტრის მაჩვენებლები საქართველოში" 
  • „სოციალური კაპიტალის განმსაზღვრელი ფაქტორები ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლაში“
დეტალური ინფორმაცია დასრულებული კვლევების შესახებ იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები