ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატიები

სტატიები

ავთანდილ სულაბერიძე:

 1. ავთანდილ სულაბერიძე. მეორე დემოგრაფიული დივიდენდის ფორმირების თავისებურებანი ევროკავშირისა და პოსტკომუნისტური ქვეყნების ფონზე საქართველოში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალათა კრებული. „ეკონომიკური განვითარების სტრუქტურული და ინოვაციური პრობლემები“. თბილისი, 2017. გვ. 86-90.
 2. ავთანდილ სულაბერიძე. ახალგაზრდა თაობის გააზრებისთვის. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები, შრომების კრებული თბილისი, 2017 გვ. 7-11.
 3. ავთანდილ სულაბერიძე. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების დემოგრაფიული სტრუქტურა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები, შრომების კრებული თბილისი, 2017. გვ. 12-15.
 4. ავთანდილ სულაბერიძე. ახალგაზრდობის შობადობის ტენდენციები 1959-2015 წწ. საქართველოში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები, შრომების კრებული თბილისი, 2017. გვ. 22-28.
 5. ავთანდილ სულაბერიძე. ახალგაზრდობის მოკვდაობის ტენდენციები 1959-2015 წწ. საქართველოში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები, შრომების კრებული, თბილისი, 2017 გვ. 29-38.
 6. ავთანდილ სულაბერიძე. მიგრაციის სტატისტიკური აღრიცხვის მეთოდოლოგიური პრობლემები და მისი შედეგები საქართველოში. ჟურნალი „მიგრაცია“. №8. თბილისი, 2017 გვ. 70-78
 7. Application of comparative analysis of official polls and expert estimations of indicators in demographic projections. Co-authors: V. Sulaberidze, N. Gomelauri. www.unece.org/index.php?id=41283#/ 2016.
 8. დემოგრაფიული დაბერება და მეორე დემოგრაფიული დივიდენდის ფორმირების თავისებურებანი საქართველოში (თანაავტორები: ვ. სულაბერიძე, ნ. გომელაური). ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის 70 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები. თსუ 2016 წ. გვ. 68-72.
 9. POVERTY, DOMESTIC CONFLICTAND VIOLENCE: GEORGIAS’S CASE. (Co author: M. Shelia). Austrian Journal of Humanities and Social Sciences.Scientific journal. № 5–6 2016 (May–June). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna.2016. pp. 25-31. Google Scholar
 10. დემოგრაფიულ შემთხვევათა სტატისტიკური აღრიცხვის პრობლემები საქართველოში (თანაავტორები: გ. წულაძე, ვ. სულაბერიძე, ნ. გომელაური. ჟურნალი „ეკონომისტი“. №2. 2016-03-07. გვ. 5-17.
 11. Selective Abortions in Georgia. Co-author G. Tsuladze, T. Shinjiashvili. Problems of Demography and Sociology. Collection of works. Tbilisi. 2016. p. 25-33
 12. Peculiarities of Divorce in Georgia in 1960-2009. Co-author V. Sulaberidze. Problems of Demography and Sociology. Collection of works. Tbilisi. 2016. p. 42-53.
 13. საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების ზოგადი ტენდენციები. კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 14-23.
 14. დემოგრაფიული პოლიტიკის თავისებურებანი ქრისტიანურ და მუსლიმანურ ქვეყნებში. კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. (თანაავტორობით ვ. სულაბერიძე) 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 42-51.
 15. Economic Transformation of the Family at the Transitional Stage in Georgia. Problems of Demography and Sociology. Collection of works. Tbilisi. 2016. p.102-107
 16. Poverty, Domestic Conflict and Violence: Georgia’s Case. Co-author M. Shelia. Problems of Demography and Sociology. Collection of works. Tbilisi. 2016. p. 161-169.
 17.  Census Statistic Problems in Demographic Cases in Georgia. Co-authors: G. Tsuladze, 
 18. Sulaberidze. N. Gomelauri. Problems of Demography and Sociology. Collection of works. Tbilisi, 2016. pp. 6-17.
 19. საქართველოს უსაფრთხო დემოგრაფიული განვითარების პოლიტიკა. გამოქვეყნდება საქართველოს მევნიერებათა ეროვნული აკადემიის კონფერენციების კრებულში. (თანაავტორობით: გ. წულაძე,  ვ. სულაბერიძე). 2016 წ.
 20. ოჯახში ძალადობის სოციოლოგიური ასპექტი. კრებული დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. (თანაავტორობით: ნ. გომელაური, ც. გვრიტიშვილი). თბილისი, 2015, გვ. 54-74.
 21. მომხმარებლურიდან მწარმოებლურ ოჯახზე გადასვლის პრობლემები საქართველოში. დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული. (თანაავტორობით: ვ. სულაბერიძე). თბილისი, 2015, გვ. 29-40.
 22. პაატა გუგუშვილი – სოციოლოგიური დემოგრაფიის ფუძემდებელი საქართველოში. ჟურნალი „ეკონომისტი’’ №3. 2015 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. (თანაავტორობით: ც. გვრიტიშვილი, ვ. სულაბერიძე). გვ. 22-27.
 23. ქართველ თავად-აზნაურთა ტრანსფორმაციის გამნსაზღვრელი ფაქტორები’’. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. (თანაავტორობით: ნ. შუშტაკაშვილი, ვ. სულაბერიძე).  თბილისი, 2015. გვ. 17-25.
 24. GEORGIAN MIGRATION DATA  HARMONIZATION WITH EUROPEAN”. 2015 წლის 9-11 სექტემბერი, საერთაშორისო კონფერენცია. (თანაავტორობით: შ. წიკლაური, ნ. გომელაური). იტალია. ქ. ტრევიზო. https://www.waset.org/Publications/path=Publications&q=tsiklauri&search=Search
 25. მომხმარებლური ოჯახიდან მწარმოებლურ ოჯახზე გადასვლის პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული: დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. (თანაავტორობით: ვ. სულაბერიძე). თბილისი, 2015. გვ. 29-40.
 26. პაატა გუგუშვილი – სოციოლოგიური დემოგრაფიის ფუძემდებელი საქართველოში. ჟურნალი „ეკონომისტი’’ №3. 2015 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. (თანაავტორობით: ვ. სულაბერიძე, ც. გვრიტიშვილი). გვ. 22-27.
 27. ოჯახში ძალადობის სოციოლოგიური ასპექტი. შრომების კრებული: დემო¬გრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. (თანაავტორობით: ნ. გომელაური, ც. გვრიტიშვილი). თბილისი, 2015. გვ. 54-74.
 28. საქართველოს დემოგრაფიული უსაფრთხოება. 2015 წლის ნოემბერი. „სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობის ამოცანები საქართველოში“. თსუ.
 29. საოჯახო პოლიტიკის საკითხები საქართველოში. მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ხალხთმოსახლეობის ცენტრის შრომების კრებული. 2015 წლის აპრილი. გვ. 93-167
 30. Urban and Rural Population Pyramids In Georgia Since 1950’s. 2015 წლის 13-14 აგვისტო. საერთაშორისო კონფერენცია იტალიაში, ვენეცია. (Co authors: Sh. Tsiklauri, N. Gomelauri). ICMRM 2015. 17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MIGRATION And RESIDENTAL MOBILITY.
 31. ANALISIS OF DEMOGRAPHIC PHENOMENA SELECTIVE ABORTIONS IN GEORGIA”. 2015 წლის 9-11 სექტემბერი, საერთაშორისო კონფერენცია. (Co authors: Tsiklauri) იტალია. ქ. ტრევიზო. https://www.waset.org/Publications/path=Publications&q=tsiklauri&search=Search
 32. .ოჯახის, როგორც სოციალური ინსტიტუტის პრობლემები საქართველოში. 2015 წლის 26-27 ნოემბერი. რუსეთის ფედერაცია ქ. ყაზანი, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „Святость Материнства“.
 33. Особенности межтипового демографического перехода в Грузии на фоне посткоммунистических стран. XIV Апрельская Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В соавторстве: В. Сулаберидзе. М., т.2. 2014.
 34. Economic transformation of the family at the transition: opportunities and threats. Co-autors: 
 35. T. Shinjiashvili, N. Gomelauri. Budapest, Hungary, EAPS. 2014. http:/epc2014.priceton.edu/abstracts/60-4
 36. განქორწინების ტენდენციები საქართველოში 1960-2012 წწ. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული. (თანაავტორობით: ვ. სულაბერიძე) თბ., 2014. გვ. 22-37.
 37. Учитель и друг грузинских демографов. МГУ. Демографические мсследования. Выпуск 23. М., МАКС пресс, 2014. С. 61-64. 
 38. Проблемы формирования социальной структуры населения Грузии в переходный период. Выпуск 23. М., МАКС пресс. Соавтор: В. Сулаберидзе. 2014. С. 347-363.
 39. Особенности межтипового демографического перехода в Грузии на фоне посткоммунистических стран (თანაავტორობით: ვ. სულაბერიძე). თბ., 2013. გვ. 70-74.
 40. Qualitative and methodological aspects of population projection in Georgia; Georgian Population Prospects: in 1950-2050. Co-autors: S. Tsiklauri http://www.unece.org./ststs/documents/2013.10.projections.html.
 41. საპენსიო სისტემის რეფორმის დემოგრაფიული კონტექსტი. (თანაავტორობით: თ. შინჯიაშვილი). ჟ. ”ეკონომისტი”. 2012. #4. გვ. 5-14.
 42. Peculiarities of divorce in Georgia in 1960-2009. Co-autors: V. Shushtakashvili, T. Shinjiashvili, V. Sulaberidze. Conference then Gender, Policies and Population. EAPS. Stockholm. Princeton. edu. 2012. pp. 82-85.
 43. ოჯახის ტრანსფორმაციის პრობლემები საქართველოში. თსუ. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. გ. წერეთლის დაბადებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი  სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია. (თანაავტორობით: ვ. სულაბერიძე. ნ. გომელაური.). თბ., 2012. გვ. 113-118.
 44. შობადობის ტენდენციები პოსტკომუნისტურ პერიოდში. ევროპის დემოგრაფიული ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. EAPS. Princeton. edu/paper. ვენა. 2010. ოჯახის სოციოლოგიის საკითხები პ. გუგუშვილის ნაშრომებში. (თანაავტორობით: ც. გვრიტიშვილი, ვ. სულაბერიძე). ჟ. ”ეკონომისტი”. თბ., 2010. #3.
 45. დემოგრაფიული დაბერება სამხრეთ კავკასიაში. გაეროს მოსახლეობის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. კიშინიოვი. 2010. (ინგლისურ ენაზე).
 46. Distort Migration Temps: Cui Bono? The Caucasus and Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies. Vol. 2. Issue 1. 2008. p. 82.
 47. საქართველოს მოსახლეობის აღწარმოების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. მსოფლიო დემოგრაფიული კონგრესის მასალები, თეზისები, მარაკეში, მაროკო, 2008.
 48. Кому выгодно искажать термины миграции? Ж. «Кавказ и глобализация». т. 2. 2008. Швеция.
 49. Вынужденная и насильственная миграция. Харьков, 2008. Сборник трудов. «Методологиiя, теорiя и практика социологического аналiзу сучасного суспильства».
 50. О правильной научной интерпретации вынужденной миграции. Тб., 2008. შრომების კრებული ”მიგრაცია”. ტ. 2 თსუ.
 51. მიგრაციის გავლენა საქართველოს მოსახლეობის აღწარმოებაზე. თსუ. კონფერენცია თემაზე: ”მიგრაციის პრობლემები საქართველოში”. თბილისი, 2007.
 52. ავთანდილ სულაბერიძე, იოსებ არჩვაძე. Особенности формирования и проблемы использования второго демографического дивиденда в Грузии.  მ. ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ხალხთმოსახლეობის ცენტრის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული . გვ. 62-70

მზია შელია

 1. მზია შელია. თობათაშორისი ტრანსფერტის საკითხის კვლევა საქართველოში საერთაშორისო კონფერენციის მასალები: ეკონომიკური განვითარების სტრუქტურული და ინოვაციური პრობლემები თბილისი. 2017. გვ.181-184
 2. მზია შელია. ქალთა შრომითი ემიგრაცია საქართველოდან. ჟ. „მიგრაცია“. №8. თსუ. თბილისი 2017. გვ. 114-133.
 3. Ethnic and religious specifics of aging of the population of Georgia. Humanities and Social Sciences Review. ISSN: 2165-6258. 06(01)(2016). http: //www. University publications. net/hssr/0601/pdf/M6K318.pdf
 4. Poverty, domestic conflict and violence: Georgia’s case. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific journal. № 5–6 2016 (May–June). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2016. Google Scholar(coauthor)
 5. რელიგიური სტრუქტურის ცვლილების თავისებურებები პოსტსაბჭოთა საქართველოში, მსოფლიოსა და სამხრეთ კავკასიის კონფესიათა ფონზე. წიგნში: საქართველოში მართლმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი. თბილისი, 2016, გვ. 14-24.
 6. შრომითი ემიგრაციის გავლენა საქართველოს დემოგრაფიულ განვითარებაზე პოსტსაბჭოთა პერიოდში. ჟ: “მიგრაცია 7~. `უნივერსალი~, თბილისი, 2016. გვ. 189-201.
 7. პენსიონერთა შრომითი მოტივაცია საქართველოში. “ღირსეული სიბერე“ რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2016. გვ. 80-84.
 8. Students' attitude towards the conflict in the family. Humanities and Social Sciences Review, 4(2), 2015. USA. http://www.universitypublications.net/hssr/0402/index.html. Google Scholar.  ნაშრომი გამოქვეყნებულია ქართულად სამეცნიერო ნაშრომთა კრებულში: დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. თბილისი, 2015.
 9. Employers Demand on Labour Force in Georgian’s big Cities. “Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences”. Cambridge Scholars Publishing, UK, 2014. http://www.Cambridge/sample/59184                      
 10. Intergeneration Family Relationships against the Background of Intensiv Aging in Georgia. Humanities and Social Sciences Review, (03)(03) 2014.p.431-437 http://www.universitypublications.net/hssr/0303/html/V4Z453.xml                           
 11. უფროსი თაობისადმი დამოკიდებულება ოჯახში. შრომების კრებული: დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. თბ., 2014. გვ. 38-44.
 12. მოსახლეობის დაბერების პროცესის კვლევის ზოგიერთი მეთოდოლოგიური საკითხი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”გლობალიზაცია და სტატისტიკა”, თბილისი, 23-24 ოქტომბერი, 2014.
 13. საქართველოს სოფლის მოსახლეობის დაბერება პოსტსაბჭოთა პერიოდში. კრებულში ”ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება”. თბ., 2013.
 14. ხანდაზმული მოსახლეობა საქართველოში (მონოგრაფია), უნივერსალი, თბილისი, 2013. 234 გვ.
 15. The impact of labor emigration on the demographic and economic development of Georgia in the post-Soviet period. http://www.carim-east.eu/media//CARIM-East-2012-RR-29.pdf(co-Authorship)
 16. უმუშევრობის გენდერული ასპექტები. `მიგრაცია 6~. უნივერსალი, თბილისი, 2012; 
 17. საქართველოს შრომის ბაზარი და დაბრუნებულ მიგრანტთა ეკონომიკური რეინტეგრაციის პრობლემები. მონოგრაფია (მე-2 თავის ავტორი) (რედ. პროფ. მ. ტუხაშვილი). თბ., „უნივერსალი“, 2012. გვ. 64-88;
 18. Internally Displaced Persons in the Georgian Labour Market. Tbilisi, 2012 (co-Authorship);
 19. Socio-Economic Problems of Return Migration in Georgia. Universali, Tbilisi, 2012 (co-Authorship)
 20. სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა საქართველოს დიდ ქალაქებში. `მიგრაცია 5~. უნივერსალი, თბილისი, 2011, გვ.83-94
 21. Preretirement-age Population in the Labour Market. . International Conference: Labour Markets and Employment. Izmir. Turkey. 15-17 September. 2011
 22. უმუშევარ იძულებით გადაადგილებულთა შესაბამისობა ლოკალური შრომის ბაზრის მოთხოვნასთან. `მიგრაცია 4~. უნივერსალი, თბილისი, 2010, გვ 157-171
 23. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ. Материалы Международной конференции: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖИ» Екатеринбург. 2010 г.
 24. Из истории социальной защиты в Грузии. Материалы Международной конференции: «Наука и социальные проблемы общества». Луганск.  2010
 25. Strategic Objectives of Tbilisi’s Population Stabilization Urban and Environmental Issues and Policies (Papers). V. 2. Trabzon, Turkey. 2010.
 26. ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. კრებული. ”მიგრაცია”. #3. თსუ, თბ., 2009. 
 27. Демографические и трудовые проблемы горнодобывающих регионов Грузии. Сборник трудов: Проблемы труда и социальных технологий в промышленном регионе. Теория и практика. Луганск. 2008. (в соавторстве)
 28. მიგრაციის რეგულირების ზოგიერთი საკითხი ფეოდალურ საქართველოში.  შრომების კრებული ”მიგრაცია”. ტ. 2 თსუ. 2008
 29. პოსტსაბჭოთა პერიოდში განვითარებული მიგრაციული პროცესების კვლევა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. „მიგრაცია“. #2. სამეც. შრომების კრებული. „უნივერსალი“, 2008 გვ. 127-132. (თანაავტორობით).
 30. საქართველოს მოსახლეობის შრომითი სტრუქტურის ცვლილება. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ”გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები” (“Globalization and Sustainable Development Prospects of Georgia’s Economy”) მასალები. „უნივერსალი“ თბილისი, 2008. გვ.185-187.
 31. საქართველოს მოსახლეობის რელიგიური სტრუქტურის ცვლილება XX საუკუნეში. „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“. სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. თსუ, თბილისი, 2008  გვ. 135-140
 32. Социально-экономические аспекты жизни пожилых в крупнейшем городе (на примере г. Тбилиси). Тезисы докладов международной научно-практической конференции: «Старшее  поколение  в  современной  семье», Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 20-21 ноября 2008 г.
 33. Attitude towards Demographic Behavior in the Period of Economic Crisis in Demographically Aged Georgia. „Social-Economics Problems in Transition Countries”. (Collection of Scientific Works, Research Papers and Articles). „Universal“, Tbilisi, 2008

ვანო შუშტაკაშვილი:

 1. ვანო შუშტაკაშვილი. ოჯახის მოდერნიზაციის პრობლემები საქართველოში 1970-2002 წწ. ეკონომიკური განვითარების სტრუქტურული და ინოვეციური პრობლემები. პროფ. გ. წერეთლის დაბადებიდან 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. თბილისი, 2017 გვ. 455-458პროგნოზებში დემოგრაფიულ პროცესთა ფაქტორული დეტერმინაციის გამოყენების მეთოდოლოგიური ასპექტები. თსუ. ჟ. „ეკონომიკა და ბიზნესი. ტ. IX. (თანაავტორები: ვ. სულაბერიძე, გ. წულაძე). №3. 2016. გვ. 71-83.
 2. ოჯახური ცხოვრებისათვის მნიშვნელოვან ღირებულებათა ტრანსფორმაცია თანამედროვე ეტაპზე. შრომების კრებული: დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. (თანაავტორი ე. მენაბდიშვილი). თბილისი. 2015. გვ. 41-52.
 3. განვითარებული ქვეყნების საკრედიტო სისტემის ზოგადი დახასიათება. ჯ. ლეჟავას სახელობის მეცნიერებათა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემის, ანთოლოგია. თბილისი,  2015, ტ. IV. გვ. 429-438.
 4. ოფშორული ცენტრების შექმნის მიზნები და ზოგადი მახასიათებლები. ჯ. ლეჟავას სახელობის მეცნიერებათა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემის, ანთოლოგია. თბილისი. 2015, ტ. IV. გვ. 425-428.
 5. შობადობა და რეპროდუქციული ქცევა საქართველოს ქალაქებში. შრომების კრებული: დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. (თანაავტორი შ. წიკლაური). თბილისი. 2014. გვ. 63-75.
 6. რისკების მართვის პოლიტიკა კომერციულ ბანკებში. ჯ. ლეჟავას სახელობის მეცნიერებათა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემია. ანთოლოგია, ტ. III, თბ., 2014. გვ. 449-452.
 7. კაპიტალის მიგრაციის მიმართულებები გლობალიზაციის მიმდინარე ეტაპზე. ჯ. ლეჟავას სახელობის მეცნიერებათა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემია. ანთოლოგია, ტ. III, თბ., 2014. გვ. 445-448.
 8. Peculiarities of divorce in Georgia in 1960-2009. Сo-autor: A. Sulaberidze. Conference then Gender, Policies and Population. EAPS. Stockholm. 2012. Princeton. edu.


ვლადიმერ სულაბერიძე

 1. ვლადიმერ სულაბერიძე. დემოგრაფიული სტრუქტურის ევოლუცია საქართველოში. ეკონომიკური განვითარების სტრუქტურული და ინოვეციური პრობლემები. პროფ. გ. წერეთლის დაბადებიდან 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. თბილისი 2017, გვ. 450-454.
 2. ვლადიმერ სულაბერიძე. საქართველოს ახალგაზრდობის დემოგრაფიული სტრუქტურის ევოლუცია 1959-2014 წლების აღწერათაშორის პერიოდში. დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული თბილისი, 2017. გვ. 16-21
 3. დემოგრაფიული პოლიტიკის თავისებურებანი ქრისტიანურ და მუსლიმანურ ქვეყნებში. კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. (თანაავტორობით: ა. სულაბერიძე) 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 42-51.
 4. პროგნოზებში დემოგრაფიულ პროცესთა ფაქტორული დეტერმინაციის გამოყენების მეთოდოლოგიური ასპექტები. თსუ. ჟ. „ეკონომიკა და ბიზნესი. ტ. IX. (თანაავტორები: ა. სულაბერიძე, გ. წულაძე). №3. 2016. გვ. 71-83.
 5. Application of comparative analysis of official polls and expert estimations of indicators in demographic projections. Co-authors: V. Sulaberidze, N. Gomelauri. www.unece.org/index.php?id=41283#/ 2016.
 6. დემოგრაფიული დაბერება და მეორე დემოგრაფიული დივიდენდის ფორმირების თავისებურებანი საქართველოში (თანაავტორები: ა. სულაბერიძე, ნ. გომელაური). ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის 70 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები. თსუ 2016 წ. გვ. 68-72.
 7. დემოგრაფიულ შემთხვევათა სტატისტიკური აღრიცხვის პრობლემები საქართველოში (თანაავტორები: გ. წულაძე, ა. სულაბერიძე, ნ. გომელაური). ჟურნალი „ეკონომისტი“. №2. 2016-03-07. გვ. 5-17.
 8. Census Statistic Problems in Demographic Cases in Georgia. Problems of Demography and Sociology. Collection of works. Co-authors: G. Tsuladze, A. Sulaberidze, N. Gomelauri. Tbilisi, 2016. Pp. 6-16.
 9. პაატა გუგუშვილი – სოციოლოგიური დემოგრაფიის ფუძემდებელი საქართველოში. ჟურნალი „ეკონომისტი’’ №3. 2015 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. (თანაავტორობით: 
 10. ა. სულაბერიძე, ც. გვრიტიშვილი). გვ. 22-27.
 11. საქართველოს უსაფრთხო დემოგრაფიული განვითარების პოლიტიკა. გამოქვეყნდება საქართველოს მევნიერებათა ეროვნული აკადემიის კონფერენციების კრებული. (თანაავტორობით: გ. წულაძე,  ა. სულაბერიძე). 2016 წ.
 12. მომხმარებლური ოჯახიდან მწარმოებლურ ოჯახზე გადასვლის პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული: დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. (თანაავტორობით: ა. სულაბერიძე). თბილისი, 2015, გვ. 29-40.
 13. ქართველ თავადაზნაურთა ტრანსფორმაციის განმსაზღვრელი ფაქორები. თანაავტორები. პოსტ-თავადაზნაურთა სოციალური ტრანსფორმაცია პოლონეთსა და საქართველოში. სოციოლოგიური სემინარი. მასალები. თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. (თანაავტორობით: ა. სულაბერიძე, ნ. შუშტაკაშვილი).  თბილისი, 2015. გვ. 17-25.
 14. Особенности межтипового демографического перехода в Грузии на фоне посткоммунистических стран. XIV Апрельская Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. М., т. 2. Соавтор: А. Сулаберидзе. 2014.
 15. ოჯახის ტრანსფორმაციის პრობლემები საქართველოში. თსუ. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. (თანაავტორობით: ა. სულაბერიძე. 
 16. ნ. გომელაური.). თბ., 2014. გვ. 52-59.
 17. განქორწინების ტენდენციები საქართველოში 1960-2012 წწ. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული. (თანაავტორობით: ა. სულაბერიძე) თბ., 2014. გვ. 22-37.
 18. Особенности межтипового демографического перехода в Грузии на фоне посткоммунистических стран. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკური აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. თბ., 2013, გვ. 70-74. (რუსულ ენაზე).
 19. ოჯახის სოციოლოგიის საკითხები პ. გუგუშვილის ნაშრომებში. ჟ. ”ეკონომისტი”. #3. (თანაავტორობით: ც. გვრიტიშვილი, ა. სულაბერიძე) თბ., 2010.

ნინო გომელაური

 1. ნინო გომელაური. მრავალშვილიანი ოჯახი თანამედროვე საზოგადოების თვალთახედვით თსუ, პროფ გ. წერეთლის 65-ე წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული „ეკონომიკური განვითარების სტრუქტურული და ინოვაციური პრობლემები“. თბილისი, 2017. გვ. 418-423.
 2. დემოგრაფიული დაბერება და მეორე დემოგრაფიული დივიდენდის ფორმირების თავისებურებანი საქართველოში. ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის 70 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები. თსუ. (თანაავტორები: ა. სულაბერიძე, ვ. სულაბერიძე) 2016 წ. გვ. 68-72.
 3. დამოკიდებულება რეპროდუქციული ქცევისადმი; კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. (თანაავტორი ლ. მენაბდიშვილი) 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 75-83.
 4. თავისუფალი სექსუალური ურთიერთობები კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. (თანაავტორი ლ. მენაბდიშვილი) 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 104-108.
 5. Application of comparative analysis of official polls and expert estimations of indicators in demographic projections. Co-authors: Sulaberidze, V. Sulaberidze. www.unece.org/index.php?id=41283#/ 2016.
 6. Census Statistic Problems in Demographic Cases in Georgia. Problems of Demography and Sociology. Collection of works. Co-authors: A. Sulaberidze G. Tsuladze, 
 7. V. Sulaberidze). Tbilisi, 2016. pp. 6-17.
 8. დემოგრაფიულ შემთხვევათა სტატისტიკური აღრიცხვის პრობლემები საქართველოში. თანაავტორი ჟურნალი „ეკონომისტი“. №2. (თანაავტორები: ა. სულაბერიძე, გ. წულაძე, ვ. სულაბერიძე) 2016-03-07. გვ. 5-17.
 9. The alternative forms of the Family and Registered out-of-wedlock birth. Problems of Demography and Sociology. Collection of works, 2016. pp. 60-67.
 10. TRANSFORMATION OF NOBILITIES DURING 20th OF CENTURY (GEORGIA’S CASE)’’. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. (თანაავტორობით: 
 11. მ. სულაბერიძე, ნ. ქურდაძე).  პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი, 2015. გვ. 25-35.
 12. Types of Domestic Violence. Problems of Demography and Sociology. Collection of works, Co-authors: Ts. Gvritishvili, M. Sulaberidze. 2016. pp. 151-161.
 13. ოჯახში ძალადობის სახეები. შრომების კრებული: დემო¬გრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები.  (თანაავტორობით: ა. სულაბერიძე,  ც. გვრიტიშვილი). თბილისი, 2015, გვ. 54-74.
 14. ოჯახში ძალადობის სოციოლოგიური ასპექტი. შრომების კრებული: დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. (თანაავტორობით: მ. სულაბერიძე, ც. გვრიტიშვილი). თბილისი, 2015. გვ. 75-92.
 15. Urban and Rural Population Pyramids In Georgia Since 1950’s. 2015 წლის 13-14 აგვისტო. საერთაშორისო კონფერენცია. იტალია. ვენეცია. ICMRM 2015. 17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MIGRATION And RESIDENTAL MOBILITY. (Co authors: Sh. Tsiklauri, A. Sulaberidze). https://www.waset.org/Publications/?path=Publications&q=
 16. tsiklauri&search=Search
 17.  GEORGIAN MIGRATION DATA  HARMONIZATION WITH EUROPEAN”. 2015 წლის 9-11 სექტემბერი, საერთაშორისო კონფერენცია. (Co authors: Sh. Tsiklauri, A. Sulaberidze). იტალიაში ქ. ტრევიზო. https://www.waset.org/Publications/
 18. ?path=Publications&q=tsiklauri&search=Search
 19. ოჯახის ალტერნატიული ფორმები და რეგისტრირებული ქორწინებიას გარეშე შობადობა. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული. თბ., 2014. გვ. 76-87.
 20. .ფამილისტიკის მეთოდოლოგიური საკითხები. შრომების კრებული: დემო¬გრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. (თანაავტორობით: ც. გვრიტიშვილი). თბილისი, 2014. გვ. 149-160.
 21. Economic transformation of the family at the transition: opportunities and threats. Budapest, Hungary, EAPS. Co-autors: A. Sulaberidze, T. Shinjiashvili. 2014. http:/epc2014.priceton.edu/abstracts/60-4
 22. .მომხმარებლურიდან მწარმოებლურ ოჯახზე გადასვლის პრობლემები საქართველოში. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, ეკონომკისა და ეკონომიკურ მეცნიერებების განვითარების აქტუალური პრობლემები. (თანაავტორობით: ა. სულაბერიძე) თბ. 2014 წ.
 23. ოჯახის ტრანსფორმაციის პრობლემები საქართველოში. თსუ. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. (თანაავტორობით: ა. სულაბერიძე, ვ. სულაბერიძე). თბ., 2014. გვ. 52-59.

ელგუჯა მენაბდიშვილი

1. შობადობისა და რეპროდუქციული ქცევის თავისებურებანი თანამედროვე ეტაპზე. ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. თბ., 2015.
2. საქართველოს დემოგრაფიული ვითარება 2012–2014 წლებში. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის შრომების კრებული. ტ.VIII. 2015.
3.ოჯახური ცხოვრებისათვის მნიშვნელოვან ღირებულებათა ტრანსფორმაცია თანამედროვე ეტაპზე. შრომების კრებული: დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. თბილისი. 2015.
4.გარემოს გავლენები სტუდენტთა პიროვნებად ფორმირების პროცესში. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "განათლება".  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015/№1 (12).
5.ოჯახის მოდერნიზაცია საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ”ბიზნეს - ინჟინერინგი”. #1. 2014,
6.თანამედროვე ოჯახის გავლენა დემოგრაფიულ პროცესებზე, თსუ, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის შრომების კრებული, VI, თბ., 2014.
7.ოჯახის ტრადიციული ტიპიდან თანამედროვე დემოგრაფიულ მოდელზე გადასვლა. შრომების კრებული: დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. თბ., 2014.
8.თანამედროვე ოჯახის გავლენა დემოგრაფიულ პროცესებზე. თსუ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. VI, 2013,
9.სტუდენტი ახალგაზრდების რელიგიისადმი დამოკიდებულება.  ჟ. ”ანალები”. 2011/#7.
10.სოციალურად  მაინტეგრირებელი ღირებულებები საქართველოს ეროვნებებში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი აღმაშენებელი #10/2010,
11. ემიგრანტთა სამშობლოში დარჩენილი ოჯახები. თბ., 2009. ჟ. ”მიგრაცია”. #3. თსუ.
12. კულტურულ ღირებულებათა ადგილი ცენტრალური კავკასიის ინტეგრაციაში. შრომების კრებული ”ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში”. თბ., 2008.


ლელა მენაბდიშვილი

 1. ლელა მენაბდიშვილი. ქორწინების თავისებურებები ახალგაზრდებში.  დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული თბილისი, 2017. გვ. 39-42
 2. ქორწინება და ოჯახი. კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 89-98.
 3. ოჯახის სიმტკიცის განმსაზღვრელი ფაქტორები. კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 99-103.
 4. შობადობის შიდაოჯახური კონტროლი. კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. თანაავტორობით: ა. სულაბერიძე. 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 69-74.
 5. Problems of Family Formation IN Georgia. Problems of Demography and Sociology. Collection of works.Tbilisi. 2016. pp.124-131.
 6. .რესპონდენტთა დამოკიდებულება თვითმოვლითი ქცევისა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვისადმი. კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 84-87.
 7. Domestic Violence-related attitudes and opinions. Problems of Demography and Sociology. Collection of works.Tbilisi. 2016. pp. 169-178.
 8. რესპონდენტთა რელიგიური ორიენტაციები. კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. (თანაავტორობით: ა. სულაბერიძე) 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 55-63.
 9. დამოკიდებულება რეპროდუქციული ქცევისადმი. კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. (თანაავტორობით: ნ. გომელაური) 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 75-83.
 10. თავისუფალი სექსუალური ურთიერთობები. კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. (თანაავტორობით: ნ. გომელაური) 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 104-108.
 11. რეპროდუქციული ქცევის თავისებურებები თანამედროვე საქართველოში. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, 2016. გვ. 484-487.
 12. მართლმადიდებლობის გავლენა რეპროდუქციულ ქცევაზე. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "განათლება",  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016 /#1(15). გვ. 180-184.
 13. სტუდენტთა დამოკიდებულება გენდერისა და ოჯახისადმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი, 2015, №1(12). გვ. 192-198.
 14. ოჯახის ტრანსფორმაცია – დემოგრაფიული პრობლემატიკის საფუძველი. აკ. პ. გუგუშვილის  დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. თბილისი. 2015. გვ. 457-460.
 15. ქორწინების გადავადების სოციალურ-ეკონომიკური მიზეზები. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის შრომების კრებული. თბილისი, 2015, ტ. VIII. გვ. 439-443.
 16. გარემოს გავლენები სტუდენტთა პიროვნებად ფორმირების პროცესში. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "განათლება".  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015/№1 (12). გვ. 187-191.
 17. ქორწინების ფორმების დემოგრაფიული მნიშვნელობა, თსუ, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის შრომების კრებული, VI, თბ., 2014. გვ. 366-373.
 18. ოჯახის ფორმირების პრობლემები. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული. თბ., 2014. გვ. 127-138.
 19. ქორწინების გადავადების მიზეზები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ”ბიზნეს ინჟინერინგი”, თბ., 2014. №1. გვ. 223-228.
 20. ქორწინების ფორმების დემოგრაფიული მნიშვნელობა. თსუ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. VI. 2013. გვ. 366-373.
 21. სკოლის სოციალური ფუნქცია. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”აღმაშენებელი” #11/2010. გვ. 73-79.
 22. სოციალურად მაინტეგრირებელი ღირებულებები საქართველოს ეროვნებებში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი აღმაშენებელი #10/2010. 
 23. რელიგიის გავლენა სოციალურ ქცევაზე. ჟ. ”აღმაშენებელი”. თბ., 2010. #8.
 24. სტუდენტების ღირებულებითი ორიენტაცია. ჟ. ”აღმაშენებელი”. თბ., 2010. #9.
 25. ემიგრანტთა სამშობლოში დარჩენილი ოჯახები. თბ., 2009. ჟ. ”მიგრაცია”. #3. თსუ.
 26. მიგრაციული პროცესები გარდამავალ პერიოდში ცენტრალურ კავკასიაში. შრომების კრებული ”ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში”. თბ., 2008.
 27. საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელებისა და სომხების კულტურული თვითმყოფადობა. შრომების კრებული ”ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში”. თბ., 2008.

ნანა მენაბდიშვილი

 1. ნანა მენაბდიშვილი,  ვ. შუშტაკაშვილი. განქორწინება ახალგაზრდებში დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული თბილისი, 2017. გვ. 43-46
 2. თეორიები რელიგიის შესახებ. კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 52-54.
 3. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფასეულობები რესპონდენტებში. კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 64-68.
 4. ოჯახის სიმტკიცისა და შობადობის ზრდისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებები. კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. (თანაავტორობით: ც. გვრიტიშვილი) 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 109-113.
 5. Relationships and distribution of responsibilities of spouses in the modern family. Problems of Demography and Sociology. Collection of works.Tbilisi. 2016. pp. 133-139.
 6. Young students’ opinion about the relationship between spouses. Problems of Demography and Sociology. Collection of works.Tbilisi. 2016. pp. 177-181.
 7. განქორწინების დონის ზრდის განმსაზღვრელი ფაქტორები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "განათლება". 2016 2(16). გვ. 150-156.
 8. მართლმადიდებელ მორწმუნეთა უმთავრესი ღირებულებები. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "განათლება",  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016 /#1(15). გვ. 175-179.
 9. რეპროდუქციული ქცევის თავისებურებები თანამედროვე საქართველოში. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, 2016. გვ. 484-487.
 10. სტუდენტთა დამოკიდებულება გენდერისა და ოჯახისადმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი, 2015, №1(12). გვ. გვ. 192-198.
 11. სტუდენტ ახალგაზრდების მოსაზრება მეუღლეთა ურთიერთ¬დამოკიდებულების შესახებ. შრომების კრებული: დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. თბილისი. 2015. გვ. 108-117.
 12. შობადობისა და რეპროდუქციული ქცევის თავისებურებანი თანამედროვე ეტაპზე. ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. (თანაავტორობით: ე. მენაბდიშვილი) თბ., 2015. გვ. 494-457.
 13. საქართველოს დემოგრაფიული ვითარება 2012–2014 წლებში. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის შრომების კრებული. ტ.VIII. (თანაავტორობით: ე. მენაბდიშვილი)  თბ., 2015. გვ. 436-439.
 14. ოჯახის ტიპები მეუღლეთა ურთიერთობების მიხედვით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ”ბიზნეს ინჟინერინგი”, №1. თბ., 2014. გვ. 229-232.
 15. მეუღლეთა ურთიერთობები და მოვალეობათა განაწილება თანამედროვე ოჯახში. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული. თბ., 2014. გვ. 138-148.
 16. შემოსავლების გავლენა ოჯახურ ურთიერთობებზე, თსუ, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის შრომების კრებული, VI. თბ., 2014. გვ. 373-379. 
 17. ემიგრანტთა სამშობლოში დარჩენილი ოჯახები. თბ., 2009. ჟ. ”მიგრაცია”. #3. თსუ. (თანაავტორობით: ლ. მენაბდიშვილი).  
 18. სტუდენტების ღირებულებითი ორიენტაცია. ჟ. ”აღმაშენებელი”. თბ., 2010. #9. (თანაავტორობით: ლ. მენაბდიშვილი).  

 


შორენა წიკლაური

 1. შორენა წიკლაური. მოსახლეობის დაბერება საქართველოში როგორც ქვეყნის ეკონომიკის დემოგრაფიული ხაფანგი. ჟ. ეკონომისტი, #3, - (E ISSN 2346-8432; Print ISSN 1987-6890) თბილისი, 2017. გვ.117-128
 2. შორენა წიკლაური. ბავშვთა შობის შიგა ოჯახური რეგულირება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. თსუ, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პროფ. გ. წერეთლის დაბადებიდან 65–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული: „ეკონომიკური განვითარების სტრუქტურული და ინოვაციური პრობლემები“. თბილისი, 2017. გვ. 551-557
 3. შორენა წიკლაური. განათლება და მიგრაცია ახალგაზრდებში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული. თბილისი, 2017 გვ. 47-52
 4. Fertility and Reproductive Behavior in Cities of Georgia. Problems of Demography and Sociology. Collection of works. Co-author V. Shushtakashvili. Tbilisi. 2016. pp. 33-41.
 5. The Impact of Education on Marriage Behaviour. Problems of Demography and Sociology. Collection of works.Tbilisi. 2016. pp. 53-59.
 6. განათლების მიღწეული დონის გავლენა ქორწინებით ქცევაზე. შრომების კრებული: დემო¬გრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. თბილისი, 2015. გვ. 17-28
 7. GEORGIAN MIGRATION DATA  HARMONIZATION WITH EUROPEAN. 2015 წლის 9-11 სექტემბერი, საერთაშორისო კონფერენცია. იტალია. ქ. ტრევიზო. Co-authors: A. Sulaberidze, N. Gomelauri. https://www.waset.org/Publications/?path=Publications&q
 8. =tsiklauri&search=Search 
 9. Urban and Rural Population Pyramids In Georgia Since 1950’s. 2015 წლის 13-14 აგვისტო. საერთაშორისო კონფერენცია. იტალია. ვენეცია (მესტრე), ICMRM 2015. 17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MIGRATION And RESIDENTAL MOBILITY. Co-authors: A. Sulaberidze, N. Gomelauri.
 10. შობადობა და რეპროდუქციული ქცევა საქართველოს ქალაქებში. შრომების კრებული: დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. თბილისი. (თანაავტორები: ვ. შუშტაკაშვილი) 2015. გვ. 63-75.
 11.  სელექციური აბორტები საქართველოში. მითი თუ რეალობა?! შრომების კრებული: დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. თბილისი. 2014. გვ. 55-62.
 12. Socio-demographic aspects of population ageing in Georgia. United Nations – Malta. Vol. 23. #3. 2013.
 13. Qualitative and methodological aspects of population projection in Georgia; Georgian Population Prospects: in 1950-2050. http://www.unece.org./ststs/documents/2013.10.
 14. projections.html.

ციცინო გვრიტიშვილი

1. ოჯახის სიმტკიცისა და შობადობის ზრდისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებები. კოლექტიურ მონიგრაფიაში „ქართველ მართმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი“. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა. (თანაავტორობით: ნ. მენაბდიშვილი) 2016 წ. ნოემბერი. გვ. 109-113.
2.Types of Domestic Violence. Problems of Demography and Sociology. Collection of works, Co-authors: N. Gomelauri, M. Sulaberidze. 2016. pp. 151-161.
3.ოჯახში ძალადობის სახეები. შრომების კრებული: დემო¬გრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. (თანაავტორები: ნ. გომელაური, მ. სულაბერიძე) თბილისი. 2015. გვ. 75-92.
4.ოჯახში ძალადობის სოციოლოგიური ასპექტი. კრებული დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. (თანაავტორები: ა. სულაბერიძე, ნ. გომელაური) თბილისი, 2015. გვ. 54-74.
5.პაატა გუგუშვილი – სოციოლოგიური დემოგრაფიის ფუძემდებელი საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ჟურნალი „ეკონომისტი’’ №3. 2015 წ. (თანაავტორები: ა. სულაბერიძე, ვ. სულაბერიძე). გვ. 22-28.
6.ფამილისტიკის მეთოდოლოგიური საკითხები. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული. (თანაავტორები: ნ. გომელაური) თბ., 2014. გვ. 149-160.
7.ოჯახის სოციოლოგიის საკითხები პ. გუგუშვილის ნაშრომებში. ჟ. ”ეკონომისტი”. თბ., 2010. #3. გვ. 12-17


მარიამ სულაბერიძე

1.ოჯახში ძალადობის სახეები. შრომების კრებული: დემო¬გრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. (თანაავტორები: ნ. გომელაური, ც. გვრიტიშვილი).  თბილისი. 2015. გვ. 54-74.
2.Types of Domestic Violence. Problems of Demography and Sociology. Collection of works, Co-authors: N. Gomelauri, Ts. Gvritishvili. 2016. pp. 151-161.


თამარ ქუთათელაძე

1. არბოვირუსების გადამტანი ვექტორების პირველი მიმოხილვა საქართველოში. ამერიკის ბიოუსაფრთხოებისა და განსაკუთრებით საშიში დაავადებების სამეცნიერო კონფერენცია. აშშ. ვაშინგტონი. 9-11/02/2015.
2.ცოფის ეპიდემიოლოგიის მიმოხილვა. სამხრეთაზიის ღამურების კვლევის საერთაშორისო კონფერენცია, კუშინგი, მალაიზია. 4-7/08/2015
3.საქართველოში ღამურების შესწავლა ლისავირუსების მიმართ  ფლუორესცენტული ტესტირებით. სამხრეთაზიის  ღამურების კვლევის საერთაშორისო კონფერენცია, კუშინგი, მალაიზია. 4-7/08/2015.


გიორგი წულაძე

1. Selective Abortions in Georgia. Problems of Demography and Sociology. Collection of works. Tbilisi. 2016.
2.Census Statistic Problems in Demographic Cases in Georgia. Problems of Demography and Sociology. Collection of works. Tbilisi, 2016.
3.ANALISIS OF DEMOGRAPHIC PHENOMENA SELECTIVE ABORTIONS IN GEORGIA. 2015 წლის 9-11 სექტემბერი, საერთაშორისო კონფერენცია იტალია. ტრევიზო. https://www.waset.org/Publications/?path=Publications&q=tsiklauri&search=Search
8.საქართველოს უახლესი დემოგრაფიული ვითარება (2005-2013 წწ.). შრომების კრებული: დემო¬გრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. თბილისი, 2015.
4.გარე მიგრაცია – საქართველოს მოსახლეობის ფორმირების კომპონენტი (1960-2035 წწ.). შრომების კრებული ”მიგრაცია”. ტ. 2. თსუ. თბ., 2008.

იოსებ არჩვაძე

 1. იოსებ არჩვაძე. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში: როლი და გავლენა სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებზე. გლობალური კვლევების ცენტრი. ttp://globalresearch.ge/research/joseph-archvadze-ngo.html. 2017 წლის 5 ივლისი.
 2. იოსებ არჩვაძე. ინფლაცია და საბანკო სექტორსა და სათამაშო ბიზნესზე საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულების ზრდა. http://globalresearch.ge/research/archvadze-inflacia-bank.html 25.09.2017 
 3. იოსებ არჩვაძე. ინფლაციაზე ეგზოგენური ფაქტორების გავლენის კოეფიციენტის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: აქტუალური პრობლემები, მიღწევები და ინოვაციები” თბილისი, 12.11.2017 გვ. 8-11
 4. იოსებ არჩვაძე. შრომითი მიგრანტების მიერ თანხების რეპატრიაციის ბუნებისა და მასშტაბების შესახებ (საქართველოსა და მისი სახმელეთო მეზობლების მაგალითზე). ჟ. მიგრაცია #8 თსუ-ს მიგრაციის კვლევის ცენტრი / ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი. თბილისი, 2017. გვ. 79-95
 5. იოსებ არჩვაძე . თაობათაშორისი ურთიერთობები, როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების და მოსახლეობის შემოსავლების ფაქტორი (საქართველოს კონტექსტი). დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული თბილისი, 2017. გვ. 52-61
მზია შელია
 1. მზია შელია. Ageing of Population in a Transitional Society: Case of Georgia. European Journal of Social and Human Sciences2017, 4(2).URL:http://ejshs.net/journals_n/1507124275.pdf. ინდექსირებულია ERIH PLUS და სხვა ბაზებში CiteFactor - Directory of International Reseach Journals (კანადა), Electronic scientific library (რუსეთი), ERIH PLUS (ნორვეგია), Journal Index (აშშ), Journals Impact Factor (JIF), MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals (ესპანეთი), Open Academic Journals Index (რუსეთი), ResearchBib (იაპონია), Sherpa Romeo (ესპანეთი)
 2. მზია შელია. ეკონომიკური აქტივობის გენდერული თავისებურებები საქართველოში. Gender-based specifics of economic activity in Georgia. International Journal of Business and Management Studies, 6 (2), December 2017. It may be accessed at http://www.universitypublications.net/ijbms/0602/index.html. IJBMS is indexed in (i) Genamics, (ii) Consortium of American Refereed Publications, (iii) Ulrich's Periodicals, (iv) ResearchGate, (v) OCLC WorldCat, (vi) PBN/POL Index, (vii) the Swedish Research Council, (viii) Google Scholar, (ix) ProQuest, and (x) Index Copernicus (ICV 2016 Score: 63.59).
ბანერები