ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიზნები და ამოცანები

დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის მიზნები და ამოცანები

ინსტიტუტის მიზანია:
 
 • სამეცნიერო-კვლევითი, საკონსულტაციო და საექსპერტო საქმიანობის განხორციელება;
 • ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგრესის ხელშეწყობა;
 • სამეცნიერო საქმიანობისთვის ყოველმხრივი ხელშეწყობა;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარება;
 • ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის მობილობის წახალისება;
 • ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადება-გადამზადება;

ინსტიტუტი უფლებამოსილია, კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოიძიოს ინსტიტუტის ფუნქციონირებისათვის საჭირო დამატებითი შემოსავლები.

ინსტიტუტის საქმიანობის აღწერა

ინსტიტუტის მიზნებიდან გამომდინარე, მისი საქმიანობის ძირითადი საგანია:

 • სოციოლოგიურ-დემოგრაფიული და ოჯახის პრობლემების კვლევა, მოსახლეობის აღწარმოების უახლესი ტიპის (დეპოპულაციის) კანონზომიერებათა შესწავლა და ანალიზი;
 • დემოგრაფიული დაბერების პრობლემების კვლევა;
 • დემოგრაფიული უსაფრთხოების კონცეფციის შემუშავება;
 • სოციალურ-დემოგრაფიული განვითარების ძირითადი ტენდენციებისა და მიმართულებების შესწავლა;
 • სოციალური, საოჯახო და დემოგრაფიული პოლიტიკის საკითხებზე საკანონმდებლო-ნორმატიული აქტების შემუშავებაში მონაწილეობა და სამეცნიერო ექსპერტიზა;
 • საზღვარგარეთის ქვეყნების სოციალურ-დემოგრაფიული და საოჯახო პოლიტიკის შესწავლა;
 • ოჯახის დემოგრაფიის პრობლემათა კვლევა;
 • მოსახლეობის დემოგრაფიული განათლების დონის ამაღლებისათვის სათანადო ღონისძიებების შემუშავება და მათი გატარების ხელშეწყობა;
 • ერთიანი სახელმწიფო სოციალურ-დემოგრაფიული და საოჯახო პოლიტიკის შემუშავება;
 • რეგიონული და ეთნოდემოგრაფიული პრობლემების კვლევა;
 • დემოგრაფიული ქცევის თავისებურებათა შესწავლა;
 • მოსახლეობის დასაქმების სოციალურ-დემოგრაფიული პრობლემების კვლევა;
 • ოჯახის სოციალურ-დემოგრაფიული ტრანსფორმაციის საკითხების შესწავლა;
 • ოჯახის სოციოლოგიის პრობლემების კვლევა;
 • ოჯახის სოციოკულტურული განვითარების პრობლემების კვლევა;
 • ოჯახის სოციალურ-დემოგრაფიული სტრუქტურის ევოლუციის შესწავლა.
ბანერები