ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კონფერენციები

კონფერენციები

ავთანდილ სულაბერიძე:
1. Application of comparative analysis of official polls and expert estimations of indicators in demographic projections. შვეიცარია. ქ. ჟენევა. 2016 წლის 18-20 აპრილი – ევროსტატისა და გაეროს ეკონომიკური კომისიის ერთობლივი კონფერენცია „დემოგრაფიული პროგნოზები“ www.unece.org/index.php?id=41283#/
2. სრულიად რუსეთის მე-5 საერთაშორისი ფორუმი «Святость материнства». სანქტ-პეტერბურგი. 2016 წ. ნოემბერი.
3. დემოგრაფიული დაბერება და მეორე დემოგრაფიული დივიდენდის ფორმირების თავისებურებანი საქართველოში. თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის გერონტოლოგიისა და პალიატიური მედიცინის დეპარტამენეტის კონფერენცია – „ღირსეული სიბერე“. მოხსენება. 2016. ოქტომბერი.
4. აპრილის მე-16 საერთაშორისო კონფერენცია. ეკონომიკის უმაღლესი სკოლა. მოსკოვი, 2016.
5. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვიის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკულო კონფერენციის მასალების კრებული: „ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში. თბილისი 2016.
6. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონფერენცია „სამართლებრივი სახელმწიფოს მშებნებლობის საკითხები საქართველოში“. 2015 ნოემბერი.
7. მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ხალხთმოსახლეობის ცენტრის საერთაშორისო კონფერენცია საოჯახო პოლიტიკის საკითხებზე. „საოჯახო პოლიტიკის საკითხები საქართველოში“. 2015 წლის აპრილი.
8. მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის მსოფლიო აკადემია. მე-17 საერთაშორისო კონფერენცია მიგრაციისა და საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის თემაზე (ICMRM 2015), Urban and rural population piramids in Georgia since 1950’s. 2015 წლის 13-14 აგვისტოს, ქ. ვენეცია. (მესტრე), იტალია. https://www.waset.org/Publications/?path=Publications&q=tsiklauri&search=Search
9. Poverty, domestic conflict and violence: Georgia’s case. International Conference. Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini. იტალია, ტრევიზო. 2015 9-11 სექტემბერი.
10. საერთაშორისო კონფერენცია სტატისტიკა და დემოგრაფია: კორადო ჯინის მემკვიდრეობა „Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini“, Georgian migration data harmonization wiht European. Italia. 2015 წლის 9-11 სექტემბერს ქ. ტრევიზოში, იტალია.
11. პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენცია „თავადაზნაურობა და პოსტ-ფეოდალური მემკვიდრეობა აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში“. 2015 წლის 11-14 ოქტომბერი.
12. მართლმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება რეპროდუქციული ქცევისადმი. სრულიად რუსეთის მე-4 ფორუმი „Святость материнства“. ყაზანი. 2015 წლის 24-25 ნოემბერი.
13. მოსახლეობის საერთაშორისო ევროპული კონფერენცია (EPC-2014), პოსტერი ,,ბოლო პერიოდში შობადობის ზრდის თვისებრივი და მეთოდოლოგიური ასპექტები საქართველოში“. 2014 წლის 25-28 ივნისი, ქ. ბუდაპეშტში, უნგრეთი. http://epc2014.princeton.edu/abstracts/140261
14. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის 70 წლის თავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014.
15. თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტის სტატისტიკის კათედრის 70 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014.
16. მოსახლეობის დაბერების პროცესის კვლევის ზოგიერთი მეთოდოლოგიური საკითხი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”გლობალიზაცია და სტატისტიკა”, თბილისი, 23-24 ოქტომბერი, 2014.
17. Eurostat/UNECE ერთობლივი საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრა 2013 „მოსახლეობის დემოგრაფიული პროგნოზები „Work Session on Demographic Projections - რომი, იტალია.
18. ევროპის დემოგრაფიული ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენცია. განქორწინების თავისებურებები საქართველოში. შვეცია. სტოკჰოლმი. (ინგლისურ ენაზე). EAPS 2012.
19. ევროპის დემოგრაფიული ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენცია. შობადობის ტენდენციები საქართველოში პოსტკომუნისტურ პერიოდში. ვენა. 2010 წ. EAPS. 2010. Princeton. edu/paper.
20. მსოფლიო დემოგრაფიული კონგრესი. IUSSP. მარაკეში, მაროკო. პოსტერი „საქართველოს დემოგრაფიული პრობლემები“. 2008 წ.

მზია შელია
1. საქართველოს მოსახლეობის დაბერების ეთნიკურ-რელიგიური თავისებურებები. Ethnic and religious peculiarities of aging of the population of
Georgia. (IJAS) International Conference for Academic Disciplines. June 21-24, 2016. Munich.
2. პენსიონერთა შრომითი მოტივაცია საქართველოში. “ღირსეული სიბერე“. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თსუ, 1 ოქტომბერი. თბილისი, 2016. გვ. 80-84
3. შრომითი მიგრაციის გავლენა საქართველოს მოსახლეობის დემოგრაფიულ დაბერებაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მიგრაცია და იდენტობის ტრანსლაცია’’, თბილისი, 19–21 ოქტომბერი, 2015
4. Poverty, domestic conflict and violence: Georgia’s case. International Conference. Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini. Treviso. September 9-11, 2015. (თანაავტორობით ა. სულაბერიძე).
5. Students' attitude towards the conflict in the family. 23-26 June 2015. (IJAS) International Conference for Academic Disciplines. Universitat Autònoma de Barcelona
6. მოსახლეობის დაბერების პროცესის კვლევის ზოგიერთი მეთოდოლოგიური საკითხი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”გლობალიზაცია და სტატისტიკა”, თბილისი, 23-24 ოქტომბერი, 2014.
7. Intergenerational family relationships against the background of intensive aging in Georgia. (IJAS) International Conference for Academic Disciplines. Venice, June – 30 Jule- 3 Jl. 2014.
8. Women’s Unemployment in the Big Cities of Georgia (in the examples of Rustavi and Kutaisi Cities). “Predicting the Road Map to end Poverty”. 2nd International Conference on Critical Issues in Business and Economies. Gümüşhane. 2-3 May, 2014.
9. საქართველოს სოფლის მოსახლეობის დაბერება პოსტსაბჭოთა პერიოდში. II International Scientific-Practical Conference: "Bioeconomy and Sustainable Development of Agriculture".11- 12 ოქტომბერი, თბილისი, 2013.
10. Employers demand on labour force in Georgia’s big cities. II European Conference on Social and Behavioral Sciences. Istanbul on June 19-21, 2013.
11. The Main Goals of The State Policy on Employment of Georgian Youth. . International Conference: Employment for Young People: Challenges and Opportunities. Timisoara. Rumania. 24-26 May, 2012
12. The Main Goals of the State Policy on Employment of Georgian Youth. International Conference: Employment for Young People: Challenges and Opportunities. Timisoara. Rumania. 24-26 May, 2012
13. Preretirement-age Population in the Labour Market. International Conference: Labour Markets and Employment. Izmir. Turkey. 15-17 September. 2011.
14. Из истории социальной защиты в Грузии. Материалы международной конференции: «Наука и социальные проблемы общества». Луганск. 14-15 май. 2010.
15. СОЦОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ. Материалы Международной конференции: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖИ». Екатеринбург, 25-26 февраля 2010 г.
16. Strategic Objectives of Tbilisi’s Population Stabilization. 1-st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies. Trabzon, Turkey. 3-5june, 2010
17. საქართველოს მოსახლეობის შრომითი სტრუქტურის ცვლილება. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ”გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები” (“Globalization and Sustainable Development Prospects of Georgia’s Economy”) მასალები. “უნივერსალი” თბილისი, 2008. გვ.185-187.
18. საქართველოს მოსახლეობის რელიგიური სტრუქტურის ცვლილება XX საუკუნეში. „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“. სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. თსუ, თბილისი, 2008 გვ.135-140
19. Социально-экономические аспекты жизни пожилых в крупнейшем городе (на примере г. Тбилиси). Тезисы докладов международной научно-практической конференции: «Старшее поколение в современной семье», Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 20-21 ноября 2008 г.
20. Демографические и трудовые проблемы горнодобывающих регионов Грузии. В сб:Проблемы труда и социальных технологий в промышленном регионе: Теория и практика, Луганск. 2008 с. 36-44 (в соавторстве).

ვანო შუშტაკაშვილი
1. Factual determinatuion methodology aspects of demographic processes in foreacasts. 2016 წლის, 18-20 აპრილი ევროსტატისა და გაეროს ეკონომიკური კომისიის ერთობლივი კონფერენცია. შვეიცარია, ქ. ჟენევა „დემოგრაფიული პროგნოზები“ www.unece.org/index.php?id=41283#/
2. სრულიად რუსეთის მე-5 საერთაშორისი ფორუმი «Святость материнства». სანქტ-პეტერბურგი. 2016 წ. ნოემბერი.
3. მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ხალხთმოსახლეობის ცენტრის საერთაშორისო კონფერენცია საოჯახო პოლიტიკის საკითხებზე. წარვადგინე მოხსენება „საოჯახო პოლტიკის საკითხები საქართველოში“. 2015 წლის აპრილი,
4. 2015 წლის 9-11 სექტემბერი, საერთაშორისო კონფერენცია იტალიაში ქ. ტრევიზო, „სტატისტიკა და დემოგრაფია: კორადო ჯინის მეკვიდრეობა“.
5. 2015 წლის 11-14 ოქტომბერი, ქ. ვარშავა, პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენცია.
6. 2014 წლის 25-28 ივნისი, მოსახლეობის ევროპის საერთაშორისო კონფერენცია უნგრეთში ქ. ბუდაპეშტში EPC 2014 conference theme transtions: opportunities and threats. „ოჯახის ეკონომიკური ტრანსფორმაცია სიღარიბეში (საქართველოს კონტექსტი) – „Economic transformation of the family at the transitional stage in Georgia“. http:/epc2014.priceton.edu/abstracts/60-4

ვლადიმერ სულაბერიძე
1. Factual determinatuion methodology aspects of demographic processes in foreacasts. 2016 წლის, 18-20 აპრილი ევროსტატისა და გაეროს ეკონომიკური კომისიის ერთობლივი კონფერენცია. შვეიცარია, ქ. ჟენევა „დემოგრაფიული პროგნოზები“ www.unece.org/index.php?id=41283#/
2. სრულიად რუსეთის მე-5 საერთაშორისი ფორუმი «Святость материнства». სანქტ-პეტერბურგი. 2016 წ. ნოემბერი.
3. დემოგრაფიული დაბერება და მეორე დემოგრაფიული დივიდენდის ფორმირების თავისებურებანი საქართველოში. თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის გერონტოლოგიისა და პალიატიური მედიცინის დეპარტამენეტის კონფერენცია – „ღირსეული სიბერე“. მოხსენება. 2016. ოქტომბერი.
4. აპრილის მე-16 საერთაშორისო კონფერენცია. ეკონომიკის უმაღლესი სკოლა. მოსკოვი, 2016.
5. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვიის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკულო კონფერენციის მასალების კრებული: „ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში. თბილისი 2016.
6. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონფერენცია „სამართლებრივი სახელმწიფოს მშებნებლობის საკითხები საქართველოში“. 2015 ნოემბერი.
7. საერთაშორისო კონფერენცია სტატისტიკა და დემოგრაფია: კორადო ჯინის მემკვიდრეობა „Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini“, Georgian migration data harmonization wiht European. Italia. 2015 წლის 9-11 სექტემბერს ქ. ტრევიზოში, იტალია.
8. Eurostat/UNECE ერთობლივი საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრა 2013 „მოსახლეობის დემოგრაფიული პროგნოზები „Work Session on Demographic Projections - რომი, იტალია.
9. ევროპის დემოგრაფიული ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენცია. განქორწინების თავისებურებები საქართველოში. შვეცია. სტოკჰოლმი. (ინგლისურ ენაზე). EAPS 2012.
10. ევროპის დემოგრაფიული ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენცია. შობადობის ტენდენციები საქართველოში პოსტკომუნისტურ პერიოდში. ვენა. 2010 წ. EAPS. 2010. Princeton. edu/paper.

ნინო გომელაური
1. თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის გერონტოლოგიისა და პალიატური მედიცინის დეპარტამენეტის საერთაშორისო კონფერენცია -„ღირსეული სიბერე“. თბილისი, საქართველო. 2016 წ. 1 ოქტომბერი.
2. ერთობლივი საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრა “Nobility and post-feudal legacy in Central and Eastern Europe” პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიისა და ციოლიგიის ინსტიტუტი, ქ.კრაკოვი. 2016 წ. 5-8 ოქტომბერი.
3. ევროსტატისა და გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის ერთობლივი კონფერენცია „დემოგრაფიული პროგნოზები“, შვეიცარია, ქ. ჟენევა. 2016 წ. 18-20 აპრილი.
4. “თავადაზნაურობა და პოსტ-ფეოდალური მემკვიდრეობა აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში”. პოლონეთი, ვარშავა. პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიისადა სოციოლოგიის ინსტიტუტი. 2015 წ. 11-14 აპრილი.
5. საერთაშორისო კონფერენცია „სტატისტიკა და დემოგრაფია: კორადო ჯინის მემკვიდრეობა“. იტალია, ტრევიზო. ვენეციის უნივერსიტეტი. 2015 წ. 11-14 სექტემბერი.
6. EPC ევროპის დემოგრაფთა საერთაშორისო კონფერენცია, ბუდაპეშტი, უნგრეთი. CONFERENCE THEME TRANSITIONS: OPPORTUNITIES AND THREATS. 2014 წ. 25-28 ივნისი.
7. Eurostat/UNECE ერთობლივი საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრა „მოსახლეობის დემოგრაფიული პროგნოზები „ Work Session on Demographic Projections - რომი, იტალია. 2013 წ. 29-31 ოქტომბერი.
8. სემინარი „აფხაზეთის დემოგრაფიული საკითხები’’, თბილისი. 2013 წ. 28 ივლისი.
9. საერთაშორისო კონფერენცია The platform of „DIALOGUE EVROASIA „ტრადიცია და ოჯახი თანამედროვე ყოფაში’’, თბილისი. 2011 წ. 8 მარტი.

ლელა მენაბდიშვილი
1. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“, თბ. 2016 წ. 1-2 ივლისი.
2. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბ. 2015 წ. 30 ოქტომბერი.
3. საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. სამეცნიერო სემინარი. „ეკლესია და ოჯახი“. 2012. 30.04.
4. საერთაშორისო კონფერენცია. „ტრადიცია და ოჯახი თანამედროვე ყოფაში“. 2011. მარტი.
5. საერთაშორისო კონფერენცია. „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“. 2008.
6. მე-3 საერთაშორისო სიმპოზიუმი. „ცივილიზაციათა დიალოგი - განათლება და აღზრდა, როგორც საშუალება მხარეთა თანამშრომლობისა“. 2008. ოქტომბერი.

შორენა წიკლაური
1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოსახლეობის შემსწავლელი ასოციაციის (PAA-2016) ყოველწლიური შეხვედრა, ვაშინგტონი, აშშ. პოსტერი: „Population Ageing and Work in Later Adulthood in Georgia“. მარტი-აპრილი, 2016.
2. საერთაშორისო კონფერენცია „სტატისტიკა და დემოგრაფია: კორადო ჯინის მემკვიდრეობა“. იტალია, ტრევიზო. ვენეციის უნივერსიტეტი. 2015 წ. 11-14 სექტემბერი.
3. მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის მსოფლიო აკადემია. მე-17 საერთაშორისო კონფერენცია მიგრაციისა და საცხოვრებელი ადგილის
შეცვლის თემაზე (ICMRM 2015), Urban and rural population piramids in Georgia since 1950’s. 2015 წლის 13-14 აგვისტოს, ქ. ვენეცია. (მესტრე), იტალია.
https://www.waset.org/Publications/?path=Publications&q=tsiklauri&search=Search
4. EPC ევროპის დემოგრაფთა საერთაშორისო კონფერენცია, ბუდაპეშტი, უნგრეთი. CONFERENCE THEME TRANSITIONS: OPPORTUNITIES AND THREATS. 2014 წ. 25-28 ივნისი.
5. Eurostat/UNECE ერთობლივი საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრა „მოსახლეობის დემოგრაფიული პროგნოზები „ Work Session on Demographic Projections - რომი, იტალია. 2013 წ. 29-31 ოქტომბერი.
6. საერთაშორისო სემინარი, ერევანი, სომხეთი. - „Demographic issues in the Caucasus“. ნოემბერი, 2011.
7. სერთაშორისო კონფერენცია, ლუნდი, შვედეთი. „Long-term mortality trends in the Caucasus region and comparative analysis of data by cause of death“.ივლისი, 2011.
8. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; მოსახლეობის შემსწავლელი ასოციაციის (PAA-2010) ყოველწლიური შეხვედრა. დალასი, ტეხასის შტატი, აშშ. პრეზენტაცია: „Role of Man in Modern Georgian Family; What is More Important for Georgians: Traditions or the New Social Realities?”. აპრილი. 2010.
9. საერთაშორისო სემინარი, ვილნიუსი, ლიტვა - ”Family situation, calendar of the de-cohabitation and intergenerational relations in Georgia and in France”. ოქტომბერი. 2008.
10. საერთაშორისო სემინარი, თბილისი, საქართველო - ”Gender Relations in Georgian Society“. ივნისი. 2008.

მარიამ სულაბერიძე
1. Application of comparative analysis of official polls and expert estimations of indicators in demographic projections. შვეიცარია. ქ. ჟენევა. 2016 წლის 18-20 აპრილი – ევროსტატისა და გაეროს ეკონომიკური კომისიის ერთობლივი კონფერენცია „დემოგრაფიული პროგნოზები“ www.unece.org/index.php?id=41283#/
2. ერთობლივი საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრა “Nobility and post-feudal legacy in Central and Eastern Europe” პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიისა და ციოლიგიის ინსტიტუტი, ქ.კრაკოვი. 2016 წ. 5-8 ოქტომბერი.
ციცინო გვრიტიშვილი
1. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის კონფერენცია „სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობის ამოცანები საქართველოში“. თბ. 2015 წ. 20 ნოემბერი.
2. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბ. 2015 წ. 30 ოქტომბერი.
ნანა მენაბდიშვილი
1. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“, თბ. 2016 წ. 1-2 ივლისი.
2. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბ. 2015 წ. 30 ოქტომბერი.
3. საერთაშორისო კონფერენცია. „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“. 2008.

თამარ ქუთათელაძე
1. არბოვირუსების გადამტანი ვექტორების პირველი მიმოხილვა საქართველოში. 9-11/02/2015. ამერიკის ბიოუსაფრთხოებისა და განსაკუთრებით საშიში დაავადებების სამეცნიერო კონფერენცია, აშშ, ვაშინგტონი
2. ცოფის ეპიდემიოლოგიის მიმოხილვა. 4-7/08/2015. სამხრეთაზიის ღამურების კვლევის საერთაშორისო კონფერენცია, კუშინგი, მალაიზია.
3. საქართველოში ღამურების შესწავლა ლისავირუსების მიმართ ფლუორესცენტული ტესტირებით. 4-7/08/2015. სამხრეთაზიის ღამურების კვლევის საერთაშორისო კონფერენცია, კუშინგი, მალაიზია.

ბანერები