ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სასერტიფიკატო პროგრამები და კლინიკური სერვისები

სასერტიფიკატო პროგრამები და კლინიკური სერვისები

სასერტიფიკატო პროგრამები:

1. „პოზიტიური კომუნიკაცია ბავშვთან”
2. „თამაშის როლი ბავშვის განვითრებაში“
3. “კვება ბავშვებში”
4. “ტუალეტის უნარის განვითარება”
5. “რთული ქცევის მართვა და ბულინგი სკოლაში”
6. "საბაზისო კურსი ქცევის გამოყენებით ანალიზში"
7. “აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე მოსწავლეთა ეფექტური სწავლების პრინციპები”
8. “ფსიქოლოგის როლი საბავშვო ბაღში”
9. “სკოლამდელი ინკლუზიური განათლება”
10. “კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპევტის როლი სკოლამდელ განათლებაში”
11. “აუტიზმის მქონე ბავშვი საბავშვო ბაღში”
12. “ადრეული განათლების მეთოდოლოგია”
13. “ვერბალური ქცევის შეფასების ძირითადი პრინციპები”
14. “დასწავლის ბაზისური უნარების შეფასება ABLLS-R-ის საშუალებით”
15. აუდიროპედაგოგთა (სურდოპედაგოგთა) გადამზადების პროგრამა
16. გამომწვევი ქცევა და ბულინგი სკოლაში
17. ძილის ჩვევების ჩამოყალიბება ბავშვებში და ძილის სირთულეები

კლინიკური სერვისები:
1. ფსიქოლოგიური კონსულტაცია
2. ფსიქოლოგიური შეფასება
3. ნეიროფსიქოლოგიური შეფასება
4. ნეიროფსიქოლოგიური აბილიტაცია
5. ფსიქოლოგიური აბილიტაცია
6. ენისა და მეტყველების თერაპია
7. ოკუპაციური თერაპია
8. სენსორული ინტეგრაციის შეფასება
9. სენსორული ინტეგრაციის პროგრამა
10. ფიზიკური თერაპია
11. ქცევის პოზიტიური მართვის პროგრამა
12. აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა შეფასება და ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამის გაწერა
13. ფუნქციური უნარების განვითარების პროგრამა
14. ქცევის გამოყენებით ანალიზზე დაფუძნებული თერაპია (ქცევითი თერაპია)

ბანერები