ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ინსტიტუტის ცენტრები

ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ცენტრები

ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი აერთიანებს შემდეგ ცენტრებს: 

  • სკოლამდელი და ინკლუზიური განათლების ცენტრი 
  • განსაკუთრებულ მოსწავლეთა განათლების, კონსულტირებისა და რეაბილიტაციის სასწავლო - პრაქტიკული ცენტრი 
  • ბავშვთა ადრეული განვითარების ცენტრი 
  • აუტიზმის ცენტრი 
აღნიშნულ ცენტრებში შესაბამისი სერვისებით სარგებლობს 100-მდე ბენეფიციარი. 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები