ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადიქტოლოგიის ინსტიტუტი

ადიქტოლოგიის ინსტიტუტი

ადიქტოლოგიის ინსტიტუტი დაარსდა 2013 წელს. ინსტიტუტის მისიაა დამოკიდებულების პრობლემის საპასუხოდ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიდგომების დანერგვა-განვითარებისათვის ქვეყნის შესაძლებლობების გაზრდა. ნარკოვითარების მონიტორინგისა და კვლევების განსახორციელებლად ინსტიტუტი მჭიდროდ თანამშრომლობს ადიქტოლოგიის დარგის წამყვან ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან.

ინსტიტუტის მოქმედების მიმართულებებია:

• ქვეყნის ნარკოვითარებაზე სანდო მონაცემების უზრუნველყოფა კვლევების, ნარკოვითარების მონიტორინგისა და შესაბამის უწყებებთან კოორდინაციის გზით;
• კადრების მომზადება ადიქტოლოგიის სამაგისტრო პროგრამისა და ხანმოკლე პროფესიული კურსების ინსტიტუციური მექანიზმების განვითარების გზით;
• ეროვნული და საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეწყობა მულტისუბიექტური თანამშრომლობის პროექტების ინიციაციის, დაფინანსების მოპოვებისა და განხორციელების გზით.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
➳ ჩოლოყაშვილის 3/5, ილიაუნის E 238 ოთახი;
✉ darejan.javakhishvili.1@iliauni.edu.ge

ბანერები