სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების პირველადი შედეგები

ახალი ამბები

  • კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (იხ. სია)
  • საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა (იხ. სია)
  • სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (იხ. სია)

(ინფორმაცია მოცემულია მაგისტრანტთა კანდიდატებისათვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული კოდებით, წერითი გამოცდისა და ინგლისურის ჯამური ქულებით.)

1. მაგისტრანტობის კანდიდატთა სააპელაციო განაცხადები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგების შესახებ წარდგენილი უნდა იქნეს სამართლის სკოლის ელექტრონულ მისამართზე – lawfaculty@iliauni.edu.ge 2021 წლის 13 და 14 სექტემბერს.

იხ. სააპელაციო განაცხადის ფორმა

2021 წლის 16 სექტემბერს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსდება საბოლოო შეფასებები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით.

ბანერები