სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საგნების არჩევასთან დაკავშირებით - სამართლის სკოლის სტუდენტთა საყურადღებოდ

ახალი ამბები

 1. სამართლის სკოლის კურსის სტუდენტებმა საგნების არჩევისას უნდა გაითვალისწინონ, რომ კრედიტების დაგროვება უნდა მოხდეს შემდეგი კომპონენტების გათვალისწინებით:

 •     18 კრედიტი– საბაზისო სავალდებულო (საუნივერსიტეტო მოდული)
 •     24 კრედიტი ინგლისური სავალდებულო
 •     180 კრედიტი  სამართლის სპეციალობის (დარგობრივი) კურსები, საიდანაც: 
  •           120 კრედიტი სამართლის სპეციალობის სავალდებულო კურსები
  •           6 კრედიტი სამართლის შესავალი კურსები
  •           30 კრედიტი საჯარო სამართლის ბლოკი (სავალდებულო) 
  •           54 კრედიტი კერძო სამართლის ბლოკი (სავალდებულო)
  •           24 კრედიტი სისხლის სამართლის ბლოკი (სავალდებულო)
  •           6 კრედიტი საერთაშორისო სამართლის ბლოკი (სავალდებულო)
  •           60 კრედიტი სამართლის არჩევითი კურსები (სამართლის არჩევითი კურსებიდან სტუდენტმა უნდა აირჩიოს მინიმუმ 60 კრედიტი )

 •     18 კრედიტი– თავისუფალი კომპონენტი  (თავისუფალი კომპონენტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს ნებისმიერი საუნივერსიტეტო საგანი ან ფაკულტეტის მიერ შეთავაზებული საგნები)

სავალდებულო საგნებისა და მათი წინაპირობების ჩამონათვალი:

#

საგანი

კრედიტი

წინაპირობა

1

ზოგადი ინგლისური I

6

 

2

ზოგადი ინგლისური II

6

 

3

ზოგადი ინგლისური III

6

 

4

ზოგადი ინგლისური IV

6

 

5

შესავალი ეკონომიკაში   

6

 

6

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში 1

6

 

7

აკადემიური  მუშაობის ტექნიკები

6

 

 

ზოგადი მოდული

42

 

 

გასავლელია სამართლის შესავალი კურსები

6

 

1

შესავალი სამართალმცოდნეობაში

6

 

 

გასავლელია საჯარო სამართალის ბლოკში (სავალდებულო)

30

 

1

შესავალი საჯარო სამართალში

6

 

2

ადამიანის უფლებების სამართალი

6

შესავალი საჯარო სამართალში

3

საქ. კონსტ. სამართალი (სახ. მოწყობა)

6

ადამიანის უფლებების სამართალი

4

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

6

საქ. კონსტ. სამართალი (სახ. მოწყობა)

5

ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი

6

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი;  სამოქალაქო საპროცესო სამართალი

 

გასავლელია კერძო სამართლის ბლოკში (სავალდებულო)

54

 

1

შესავალი კერძო სამართალში

6

 

2

შესავალი ვალდებულებით სამართალში

6

შესავალი კერძო სამართალში

3

სანივთო სამართალი 

6

შესავალი კერძო სამართალში

4

სახელშეკრულებო სამართალი 

6

შესავალი ვალდებულებით სამართალში

5

კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

6

სახელშეკრულებო სამართალი 

6

საკორპორაციო სამართალი

6

სახელშეკრულებო სამართალი, სანივთო სამართალი 

7

შრომის სამართალი 

6

სახელშეკრულებო სამართალი 

8

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

6

სახელშეკრულებო სამართალი 

9

სამოქალაქო საპროცესო სამართალი

6

კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები, საკორპორაციო სამართალი, შრომის სამართალი 

 

გასავლელია სისხლის სამართლის ბლოკში (სავალდებულო)

24

 

1

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 

6

შესავალი სამართალმცოდნეობაში 

2

სისხლის სამართლის კერძო 1

6

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 

3

სისხლის სამართლის კერძო 2 

6

სისხლის სამართლის კერძო 1

4

სისხლის სამართლის პროცესი 

6

სისხლის სამართლის კერძო 2 

 

გასავლელია საერთაშორისო სამართლის ბლოკში (სავალდებულო)

6

 

1

საერთაშორისო საჯარო სამართალი 

6

საქ. კონსტ. სამართალი (სახ. მოწყობა)

 1. მობილობით გადმოსული და დამატებით სემესტრის სტუდენტებმა კურსები უნდა აირჩიონ აღნიშნული დოკუმენტის და მათთან გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და კრედიტთა თავსებადობის დასკვნის შესაბამისად

სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა საყურადღებოდ !

სავარაუდო ცხრილი კურსების მიხედვით: (აღნიშნული დოკუმენტი ეხება სტანდარტულ შემთხვევებს, სტუდენტმა კურსები უნდა აირჩიოს  შესაბამისი წინაპირობების დაკმაყოფილებით) პროგრამის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ აქ https://iliauni.edu.ge/ge/iliauni/AcademicDepartments/samartlis-skola-654/programebi-656/samartlis-skolis-sabakalavro-programebi

პირველი კურსი: 

ზოგადი ინგლისური II

ადამიანის უფლებების სამართალი

შესავალი ვალდებულებით სამართალში

აკადემიური მუშაობის ტექნიკები

შესავალი ეკონომიკაში

მეორე კურსი:

ზოგადი ინგლისური IV

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

სისხლის სამართლის კერძო 1

კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

საკორპორაციო სამართალი

მესამე კურსი:

სამოქალაქო საპროცესო სამართალი

სისხლის სამართლის პროცესი

ნებისმიერი არჩევითი

ნებისმიერი არჩევითი

ნებისმიერი არჩევითი

მეოთხე კურსი:

ნებისმიერი არჩევითი

ნებისმიერი არჩევითი

ნებისმიერი არჩევითი

ნებისმიერი არჩევითი

ნებისმიერი არჩევითი

ბანერები