საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე 2017-2018 სასწავლო წლის მისაღები გასაუბრებების/გამოცდების შედეგები

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე 2017-2018 სასწავლო წლის მისაღები გასაუბრებების/გამოცდების შედეგები:

ა) საკვები პროდუქტების მეცნიერება – შეფასებები

ბ) გამოყენებითი გენეტიკა – შეფასებები

გ) სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა - მიმართულებები :

ეკოლოგია – შეფასებები

მოლეკულური ბიომეცნიერებები – შეფასებები

ნეირომეცნიერებები – შეფასებები

ბიოფარმაცია – შეფასებები

დ) სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა (ბუნებათსარგებლობა (MSc) – შეფასებები

ე) თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები – შეფასებები

ვ) დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები)  შეფასებები

ზ) ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა (ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია, თეორიული ასტროფიზიკა, ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომია, მზის ფიზიკა, კოსმოლოგია, ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა, ბიოფიზიკა) – შეფასებები

თ) პროგრამული ინჟინერია – შეფასებები

ი) თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება – შეფასებები

კ) ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის – შეფასებები

ლ) მინერალური რესურსებისა და ენერგეტიკის მართვა და მდგრადი განვითარება – შეფასებები

ინფორმაციისთვის:

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგების შესახებ მაგისტრანტობის კანდიდატს საპრეტენზიო განაცხადის წარდგენა შეუძლია 2017 წლის 8, 11 და 12 სექტემბერს, 10:00-იდან 18:00 საათამდე (მისამართზე: ქ. ჩოლოყაშვილი 3/5, უნივერსიტეტის კანცელარია). განაცხადში უნდა დააკონკრეტდეს, რა კომპონენტის შეფასება საჩივრდება და განიმარტოს აპელაციის მიზეზი/მიზეზები.

საპრეტენზიო განაცხადების განხილვა და დამატებითი გასაუბრება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტზე გაიმართება 2017 წლის 13 და 14 სექტემბერს.

2017 წლის 18 სექტემბერს აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსდება მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეიტინგული სიები.

სხვა ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ : https://iliauni.edu.ge/ge/study/

ბანერები