საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნეირომეცნიერებები

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები: ნეირომეცნიერებები

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპი: A
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: გასაუბრება
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ნეირომეცნიერებების მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია მაგისტრანტის აღჭურვა არჩეული მიმართულების ღრმა და სისტემური ცოდნით, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების, არსებული მეთოდების გამოყენებისა და ანალიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების უნარ-ჩვევებით, სპეციფიკური და თანამედროვე ცოდნით.

დასაქმების სფეროები:

ნეირომეცნიერებების მაგისტრი შეიძლება დასაქმდეს:

 • უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
 • სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში;
 • ფსიქო-ნევროლოგიური კლინიკების დიაგნოსტიკურ ცენტრებში;
 • ფარმაკოლოგიური კომპანიების კვლევით სექტორში;
 • ან გააგრძელოს სწავლა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად

  საკონტაქტო ინფორმაცია:
  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი
  ➳თბილისი, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, H კორპუსი
  ☏ (+995 32) 222 00 09 (139)
  sciences_engineering@iliauni.edu.ge

  .

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები