საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებზე მიღების წესი

 
ჩასაბარებელი გამოცდები   წონა
ქართული ენა და ლიტერატურა          1
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა  2
მათემატიკა/გეოგრაფია/ფიზიკა/ქიმია/ბიოლოგია  3
 
გამოცდის ჩასაბარებლად საჭიროა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა: 
უცხო ენისთვის - 20% + 1 
დანარჩენი საგნებისთვის - 25% + 1 
ბანერები