საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამის აღწერა

ეკოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს  უახლესი თეორიული ცოდნა  ეკოლოგიის დარგში, ასევე ეკოლოგიური პრობლემებისა და ბიოლოგიის საფუძვლების შესახებ. კურსდამთავრებული შეძლებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებასა და ეკოლოგიის პრობლემატიკის მეცნიერულ დონეზე ანალიზს.                   

სწავლების მეთოდოლოგია:

ლექცია, დისკუსია, ჯგუფური მუშაობა, პრეზენტაცია, გამოკითხვა, საშინაო დავალება, დამოუკიდებელი მუშაობა, დისტანციური (ელექტრონული) სწავლება, საველე გასვლები.

დასაქმების შესაძლებლობები:

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული საჯარო სექტორი (გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო), სატყეო, სამონადირეო და თევზის მეურნეობები, გარემოსდაცვითი აუდიტის, ბუნებრივი რესურსების მენეჯმენტის, გეოინფორმაციული სისტემების მიმართულებით მომუშავე საკონსულტაციო კომპანიები, ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული საწარმოები და კომპანიები, დაცული ტერიტორიები, ეკოლოგიური ტურიზმი, გარემოსდაცვითი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ზოოპარკები, ბოტანიკური ბაღები და მუზეუმები, გარემოსდაცვითი პროექტები და პროგრამები, განათლების სფერო (განათლების მიმართულებიდან დამატებითი სპეციალობის არჩევის შემთხვევაში).

სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა:

სტუდენტმა ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი.

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 ზოგადი მოდული  60
 ძირითადი სპეციალობა  120
 დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კომპონენტები     60

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები