საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტის მიმდინარე კვლევები

გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტის მიმდინარე კვლევები და სწავლება

მიმდინარე კვლევები:

  • ნანოსტრუქტურების, დაბალგანზომილებიანი სისტემების და ატომური კლასტერების სტრუქტურული და ელექტრონული თვისებები; 
  • კეთილშობილ მეტალთა ნანონაწილაკების მიკრობული სინთეზის ბიოფიზიკა; ატმოსფერულ ნალექებში მძიმე მეტალთა შესწავლა ხავსების ბიომონიტორინგით ფიზიკური ანალიზური მეთოდების გამოყენებით;
  • კომპლექსური არაწრფივი სისტემების მოდელირების რიცხვითი მეთო-დების შემუშავება და გამოყენება;

სწავლება:

გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტი წარმოდგენილია უნივერსიტეტის საინჟინრო და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების საფეხურებზე მაღალი დონის კურსებით ფიზიკაში, სტატისტიკაში, კომპიუტერულ მოდელირებასა და გამოყენებით მათემატიკაში.

ბანერები