საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკური კვლევების ინსტიტუტის მიმდინარე კვლევები

მათემატიკური კვლევების ინსტიტუტის სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

2013-2020 წლებში განხორციელებული და მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

 1. თერმოფოროდრეკადობის ბმული თეორიის ამოცანების გამოკვლევა (2020)
 2. წონასწორული წერტილოვანი კონფიგურაციების გეომეტრია და დინამიკა (2020)
 3. წერტილოვანი კონფიგურაციების ელექტროსტატიკური ინტერპრეტაცია და მისი გამოყენებები (2019)
 4. ფოროდრეკადობის ბმული თეორიის ამოცანების გამოკვლევა (2019)
 5. შეზღუდვების მქონე ოპტიმალური კონფიგურაციების გეომეტრია და ტოპოლოგია (2018)
 6. თერმოდრეკადობის თეორიის ამოცანები სამგვარი ფოროვნობის სტრუქტურის მქონე მასალებისათვის (2018)
 7. შეზღუდვების მქონე ოპტიმალური კონფიგურაციების გეომეტრია და ტოპოლოგია. გ.ხიმშიაშვილი. (საუნივერსიტეტო პროექტი.2017)
 8. თერმოდრეკადობის თეორიის ამოცანები სამგვარი ფოროვნობის სტრუქტურის მქონე მასალებისათვის. მ.სვანაძე (საუნივერსიტეტო პროექტი.2017)
 9. ოპტიმალური წერტილოვანი კონფიგურაციების გეომეტრია და ტოპოლოგია (საუნივერსიტეტო პროექტი.2017) გ.ხიმშიაშვილი 
 10. დრეკადობის თეორიის ამოცანები სამგვარი ფოროვნობის სტრუქტურის მქონე მასალებისათვის (საუნივერსიტეტო პროექტი.2017). მ.სვანაძე
 11. პოლინომიური ასახვების გეომეტრია და ტოპოლოგია(საუნივერსიტეტო პროექტი.2016) გ.ხიმშიაშვილი 
 12. თერმოდრეკადობის თეორიის მდგრადი რხევის ამოცანები ორგვარი ფოროვნობის მქონე მასალებისათვის (საუნივერსიტეტო პროექტი.2016). მ.სვანაძე
 13. წერტილოვანი მუხტების წონასწორული მდგომარეობების გეომეტრია".(საუნივერსიტეტო პროექტი.2015) გ.ხიმშიაშვილი 
 14. შეზღუდვების მქონე დისკრეტული კონფიგურაციების გეომეტრია ევკლიდურ სივრცეებში". (დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2014-2016). გ.ხიმშიაშვილი
 15. დრეკადობის თეორიის მდგრადი რხევის ამოცანები ორგვარი ფოროვნობის სტრუქტურის მქონე მასალებისათვის. (საუნივერსიტეტო პროექტი.2015). მ.სვანაძე 
 16. მრავალფოროვან მასალათა მათემატიკური თეორიების ამოცანათა გამოკვლევა (დამფინანსებელი რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2015-2017). მ. სვანაძე 
 17. არაწრფივი დიფერენციალური განტოლებები და სასაზღვრო ამოცანები (ს. მუხიგულაშვილი)(საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014)
 18. ფოროვნების მქონე სხეულების თერმოდრეკადობის თეორია (მ. სვანაძე)(საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014)
 19. ფრობენიუსის ლის ალგებრები (გ. რაქვიაშვილი)(საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014)
 20. შეზღუდვების მქონე დისკრეტული კონფიგურაციების გეომეტრია და ტოპოლოგია (გ. ხიმშიაშვილი)(საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014)
 21. არაწრფივი დიფერენციალური განტოლებები და სასაზღვრო ამოცანები (ს. მუხიგულაშვილი)
 22. ფოროვნების მქონე სხეულების თერმოდრეკადობის თეორია (მ. სვანაძე)
 23. ფრობენიუსის ლის ალგებრები (გ. რაქვიაშვილი) (დამფინანსებელი რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2014-2015)
 24. შეზღუდვების მქონე დისკრეტული კონფიგურაციების გეომეტრია და ტოპოლოგია (გ. ხიმშიაშვილი)(დამფინანსებელი რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2014-2015)

 

ბანერები