საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ევგენი ხარაძის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის კვლევების მიმართულებები და პროექტები

კვლევების მიმართულებები და პროექტები

 • მზის სისტემის, ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომიის მიმართულება
 1. ევოლუციური განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი შერჩეული მასიური მჭიდრო ორჯრადი სისტემების გამოკვლევა. ხელმძღვანელი - მზია ქუმსიაშვილი 
 2. ევოლუციის სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი ვარსკვლავების დაკვირვებები და კომპლექსური კვლევა. ხელმძღვანელი - ნინო ყოჩიაშვილი 
 3. გალაქტიკათა აქტიურ გულების გამოსხივების შესწავლა მაღალ ენერგიებზე. ხელმძღვანელი - ბიძინა კაპანაძე 
 4. დედამიწასთან მოახლოებადი ასტეროიდების შესწავლა ოპტიკურ დიაპაზონში ფოტომეტრული და ასტრომეტრული მეთოდით. ხელმძღვანელი - რაგული ინასარიძე
 5. მზის სისტემის შერჩეულ ობიექტთა ფიზიკური მახასიათებლების შესწავლა და მათი მონიტორინგი. ხელმძღვანელი - რევაზ ჭიღლაძე
 • მზის ფიზიკის მიმართულება 
 1. მზის ბრუნვის დამახასიათებელი თავისებურებების შესწავლა კორონული ხვრელების საშუალებით, კორონული ხვრელისდინამიკა და კლასიფიკაცია. ხელმძღვანელი - ბიძინა ჩარგეიშვილი 
 2. მზის ზედა ატმოსფეროში აქტიური ფიზიკური პროცესებისა და ტალღების ყოფაქცევის მონიტორინგი მაღალდისპერსიული სპექტ-ტრული დაკვირვებებისა და მზის სრული დაბნელებების დროს ექსპედიციური წესით მიღებული დამზერითი მასალის საფუძველზე. ხელმძღვანელი - ვაჟა ყულიჯანიშვილი 
 3. მზის ატმოსფეროს მაგნიტოსეისმოლოგია და მზის ამინდი. ხელმძღვანელი - თეიმურაზ ზაქარაშვილი 
 • კოსმოლოგიისა და თეორიული ასტროფიზიკის მიმართულება
 1. ასტროფიზიკური დინებები და არაწრფივი დინამიკა. ხელმძღვანელი - გიორგი ჩაგელიშვილი 
 2. კოსმოსური მაგნიტური ველების წარმოშობა, ევოლუცია და დაკვირვებითი მინიშნებები. ხელმძღვანელი - თინათინ კახნიაშვილი
 • ატმოსფერო-იონოსფეროს ფიზიკის მიმართულება
 1. სტრატოსფერული აეროზოლის მონიტორინგი დედამიწიდან და კოსმოსური აპარატებიდან. ხელმძღვანელი - ნინა მათეშვილი 
 2. ქვედა და ზედა ატმოსფერო-იონოსფეროში მიმდინარე დინამიური და სტრუქტურული ცვლილებების მონიტორინგი და თეორიული კვლევა სხვადასხვა ჰელიო-გეოფიზიკურ პირობებში. ხელმძღვანელი - გოდერძი დიდებულიძე 
 • სხვა პროექტები
 1. მაგნიტური ჯეტების არამდგრადობა მზის ატმოსფეროში- ხელმძღვანელი ვასილ კუხიანიძე (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2016-2019)
 2. მზის ატმოსფეროში დინებათა სახეობების თეორიული სტატისტიკური მოდელირება - ხელმძღვანელი გიორგი რამიშვილი (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2016-2019)
 3. რიეგერის ტიპის პერიოდულობა მზის აქტიურობაში და მზის შიდა ფენების სეისმოლოგია - ხელძღვანელი თეიმურაზ ზაქარაშვილი (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2016-2019)
 4. კორონული ხვრელების მახასიათებლები და მათი კავშირი ატმოსფეროს ქვედა ფენების მაგნიტურ წარმონაქმნებთან - ხელმძღვანელი ნათელა ოღრაპიშვილი (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2016-2019)
 5. ბლაზარების დროის შუალედური მასშტაბით ცვალებადობა - ხელმძღვანელი რევაზ ჭანიშვილი (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2016-2019)
 6. P Cygni-ის შესაძლო მომდევნო ამოფრქვევა - ხელმძღვანელი ნინო ყოჩიაშვილი (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2016-2019)
ბანერები