მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამაგისტრო გამოცდების განრიგი - მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

ახალი ამბები

დეტალური ინფორმაცია ქვემოთ ჩამოთვლილი პროგრამების მიხედვით იხილეთ სრულად შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და ადგილმდებარეობის შესახებ.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია! დისტანციურად ჩატარებულ გამოცდაზე დაიშვება მხოლოდ ის აპლიკანტი, რომელსაც ჩართული ექნება ვიდეოგამოსახულება და თან ექნება პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. დისტანციურ გამოცდებზე დასწრება შესაძლებელია პროგრამების მიხედვით ატვირთულ დოკუმენტებში შესაბამის ბმულზე გადასვლით. ბმულზე გადასვლის შემდეგ აპლიკანტი შეიძლება მოხვდეს მოსაცდელ ოთახში და განრიგის მიხედვით დაიშვება გამოცდაზე.

იმ შემთხვევაში, თუ Zoom-ის ბმულზე გადასვლის დროს პროგრამა მოგთხოვთ Meeting ID-ისა და Passcode-ს მითითებას, ის შეგიძლიათ იხილოთ პროგრამების მიხედვით ატვირთულ დოკუმენტში.

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები: მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

თანამედროვე საქართველოს ისტორია – ინგლისური ენის ტესტირება ჩატარდება უნივერსიტეტში

ფსიქოლოგიის (სოციალური ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია), უცხო ენათა ფილოლოგიისა (ანგლისტიკა, გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია) და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის რომანული ფილოლოგიის მიმართულებაზე შიდასაუნივერსიტეტო წერითი გამოცდა ჩატარდება დისტანციურად პლატფორმა Elearning.iliauni.edu.ge -ს გამოყენებით.

სხვა ყველა პროგრამაზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ჩატარდება დისტანციურად პროგრამა Zoom-ის გამოყენებით. 

მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები

1. უცხო ენათა ფილოლოგია (ანგლისტიკა, გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია) და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
ანგლისტიკის მიმართულებისათვის – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი
რომანული ფილოლოგიის მიმართულებისათვის – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: წერითი გამოცდის განრიგი (ესეი)

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებისათვის –   შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

2. გამოყენებითი ენათმეცნიერება – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

3. ფილოსოფია – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

4. შუა საუკუნეების კვლევები (ენა, ლიტერატურა, ისტორია, ფილოსოფია, ხელოვნების ისტორია, რელიგია) – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

5. არქეოლოგია – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

6. თანამედროვე საქართველოს ისტორია – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ინგლისური ენის ტესტირების განრიგი,  ზეპირი გამოცდის განრიგი

 მიმართულება: ხელოვნება

7. სახელოვნებო თეორიისა და პრაქტიკის კვლევები – კინომცოდნეობის მიმართულება – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები

8. ფსიქოლოგია (სოციალური ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია) – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: წერითი გამოცდის განრიგი

9. კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპია – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი.

10. პოლიტიკის მეცნიერება (საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცოდნეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები) – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

შენიშვნა: მიღება არ ცხადდება საბჭოთა კვლევების მიმართულებაზე. 

11. საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირება – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

12. ადიქციის კვლევები – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

13. სოციოლოგია – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

14. რელიგიის კვლევები – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

15. სოციალური მუშაობა – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

მიმართულება: ჯანდაცვა

16. ფსიქიკური ჯანმრთელობა – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საკონტაქტო პირი: ნანი მანველიშვილი, ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი
ტელ.: 2 22 00 09 (შიდა ნომერი 430)
ელფოსტა: nani.manvelishvili@iliauni.edu.ge

საკონტაქტო პირი: ლიკა ნოზაძე, ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების
ფაკულტეტის საქმისმწარმოებელი
ელფოსტა: graduateschool@iliauni.edu.ge

2021 წელი

 

 

ბანერები