მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საინფორმაციო შეხვედრების განრიგი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის

ახალი ამბები

2019 წლის 23-30 სექტემბრის ჩათვლით მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის 2019 წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხული მაგისტრანტებისთვის იმართება საინფორმაციო შეხვედრები, რომლებზეც ისინი პროგრამებში ჩართული პროფესორებისა და ფაკულტეტის ადმინისტრაციისგან მიიღებენ ინფორმაციას ისეთ საკითხებზე, როგორებიც არის: სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა, სასწავლო კურსების სემესტრული განაწილება, პროგრამების ადმინისტრაციული პერსონალის საკონტაქტო და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია სასწავლო პროცესთან.

შეხვედრები ჩატარდება შემდეგი განრიგით:

პროგრამა

შეხვედრის თარიღი და დრო

შეხვედრის ადგილი

ადიქციის კვლევები

23 სექტემბერი, 17:00 საათი

A205

სოციოლოგია

23 სექტემბერი, 18:00 საათი

A305

პოლიტიკის მეცნიერება (საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცოდნეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები)

23 სექტემბერი, 19:00 საათი

B201

გამოყენებითი ენათმეცნიერება

24 სექტემბერი, 18:00 საათი

A103

უცხო ენათა ფილოლოგია (ანგლისტიკა, გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია) და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა: რომანული ფილოლოგიის მიმართულება

24 სექტემბერი, 18:30 საათი

A103

უცხო ენათა ფილოლოგია (ანგლისტიკა, გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია) და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა: შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულება

24 სექტემბერი, 18:30 საათი

A103

უცხო ენათა ფილოლოგია (ანგლისტიკა, გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია) და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა: ანგლისტიკის მიმართულება

24 სექტემბერი, 19:00 საათი

A103

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

24 სექტემბერი, 19:00 საათი

A205

სოციალური სამუშაო

24 სექტემბერი, 18:00 საათი

A305

საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირება

24 სექტემბერი, 19:00 საათი

B201

შუა საუკუნეების კვლევები

25 სექტემბერი, 18:00 საათი

A103

კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპია

25 სექტემბერი, 18:00 საათი

A206

გამოყენებითი უცხო ენები და საერთაშორისო მოლაპარაკებები/ეკონომიკა (ევროპული-რუსული-აღმოსავლური)

25 სექტემბერი, 18:00 საათი

A305

არქეოლოგია

26 სექტემბერი, 18:00 საათი

A203

სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები: კინომცოდნეობის მიმართულება

26 სექტემბერი, 18:00 საათი

A203

ფსიქოლოგია (სოციალური ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია)

27 სექტემბერი, 18:00 საათი

B201

რელიგიის კვლევები

30 სექტემბერი, 18:00 საათი

A103

ფილოსოფია

30 სექტემბერი, 18:00 საათი

A203

ბანერები