მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015

2015 წელს დაცული დისერტაციები

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის პროფესიულად ღირებული პიროვნული ნიშან-თვისებების მოდელი-ქეთევან ქობალია

მემკვიდრეობის განაწილების გენდერული ასპექტები ქართულ კულტურაში  - მაია არავიაშვილი

ქართველებისა და დასავლეთ ევროპელთა რელიგიურ-პოლიტიკური ურთიერთობა XI-XIII საუკუნეებში- დავით თინიკაშვილი

საბავშვო ბაღისადმი ბავშვის სოციალური ადაპტაციის პედაგოგიური ასპექტი- ირინე გერსამია

იბერიის ქალაქთა ლოკალიზაცია კლავდიოს პტოლემაიოსის კოორდინატთა სისტემის მიხედვით -მადონა მშვილდაძე

შუასაუკუნოვან საქართველოში ნუმიზმატიკური ევოლუციის ანალიზი (VIII-XIII სს.) - ირაკლი ფაღავა


პიროვნული იდენტობის ჩამოყალიბება ქართულ კონტექსტში -რაოდენობრივი და თვისებრივი მიდგომა- ნინო სხირტლაძე

ბანერები