მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია

სწავლების ენა: ქართული  

დასაგროვებელი კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში

მიღების ტიპი: ინდივიდუალური მიღება

პროგრამის კოდი: 0100108 

პროგრამის შესახებ

ჰუმანიტარული მეცნიერებების ისტორიის პროგრამა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემუშავებულია 2011 წელს და ახლდება ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად.

პროგრამა, რომელშიც გაერთიანებულია საქართველოსა და მსოფლიოს მასშტაბით არსებული მასალები, სტუდენტებს სთავაზობს მიიღონ ფართო ცოდნა ისტორიული კვლევის ძირითადი მეთოდებისა და მიდგომების შესახებ, ასევე ზოგადი ცოდნა მსოფლიო ცივილიზაციების შესახებ.

მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ კვლევითი ხასიათის პროექტების განხორციელება ისტორიული კვლევის შესაბამისი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით. ასევე მოვლენების, ისტორიული ხედვის კრიტიკული შეფასება როგორც ადგილობრივ (ნაციონალურ), ისე მსოფლიოს ისტორიისა და კულტურის კონტექსტში.

პროგრამის მიზანი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინტერდისციპლინური საბაკალავრო პროგრამაა.

ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია:

 • შეასწავლოს სტუდენტს მსოფლიოს ცივილიზაციების წარსული და განვითარების ისტორია;
 • მისცეს მას ფართო ცოდნა საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიის შესახებ;
 • განუვითაროს მას ისტორიული წყაროების ანალიზისა და კრიტიკული შეფასების, მათი კულტურულსა და ისტორიულ ჭრილში განხილვის, კომენტირებისა და ინტერპრეტაცის უნარი;
 • წარმოაჩინოს ისტორია, ერთი მხრივ, როგორც კვლევის დარგი და, მეორე მხრივ, როგორც წარსულის „ფაქტების“ ტენდენციური და მიზანმიმართული კონსტრუირება პოლიტიკური ელიტის ინტერესების თუ საზოგადოების აწმყოს მოთხოვნების შესაბამისად;
 • ხელი შეუწყოს სამოქალაქო ცნობიერების, სოციალური ერთიანობის, ნაციონალური, კულტურული და რეგიონული იდენტობის ჩამოყალიბებას, კულტურული და მსოფლმხედველობრივი მრავალფეროვნების გააზრებასა და პატივისცემას.

სწავლის ძირითადი მიმართულებები

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები ეცნობიან  მნიშვნელოვან ისტორიულ მოვლენებს როგორც საქართველოს ასევე მსოფლიოს მასშტაბით.  სწავლის ძირითადი მიმართულებაა, რომ სტუდენტმა შეძლოს ისტორიული დეტალებისა და ეპოქების მიმოხილვა და მათი ხედვის კრიტიკული შეფასება.  სწავლებისას გამოიყენება  საერთაშორისო ლიტერატურა და ქართველ მეცნიერთა ნაშრომები.

საბაკალავრო საფეხურის პროგრამა ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია  მოიცავს შემდეგ საგნებს:  ძველი მსოფლიოს ისტორია; ევროპა-ამერიკის ახალი ისტორია; შუა საუკუნეების ისტორია, საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან და ა.შ.

სწავლის შედეგები  

ცოდნა და გაცნობიერება:

ისტორიის მიმართულების  პროგრამის კურსდამთავრებულს

 • ექნება წარსულის ზოგადი დიაქრონული ჩარჩოს ფართო ცოდნა (საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიის);
 • ექნება მსოფლიოსა და საქართველოს ისტორიის რომელიმე ეპოქის და/ან დიაქრონული მოვლენის ფართო ცოდნა;
 • ექნებაზოგადი ცოდნა მსოფლიო ცივილიზაციების შესახებ;
 • ექნება ფართო ცოდნა სხვადასხვა პერიოდსა და კონტექსტში ისტორიული ხედვების განსხვავებულობის შესახებ;
 • ექნება ფართო ცოდნა ისტორიული მოვლენის, პერიოდის ან/და ეპოქის თანამედროვე დებატების შესახებ;
 • ექნება ფართო ცოდნა ისტორიული კვლევის ძირითადი მეთოდებისა და მიდგომების შესახებ.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

ისტორიის მიმართულების პროგრამის კურსდამთავრებულს

 • შეუძლია სხვადასხვა ისტორიული მოვლენის (ნაციონალური და მსოფლიო ისტორიის ფარგლებში) იდენტიფიკაცია და ანალიზი;
 • შეუძლია მოვლენების, ისტორიული ხედვის კრიტიკული შეფასება როგორც ადგილობრივ (ნაციონალურ), ისე მსოფლიოს ისტორიისა და კულტურის კონტექსტში;
 • შეუძლია (ნაციონალური და მსოფლიო ისტორიის ფარგლებში) სხვადასხვა მოვლენის, ეპოქის ან/და პერიოდის შედარებითი ანალიზი;
 • მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში შეუძლია კვლევითი ხასიათის პროექტების განხორციელება ისტორიული კვლევის შესაბამისი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით.

სწავლის მეთოდები

პროგრამის ფარგლებში გამოიყენება სწავლების შემდეგი მეთოდები:

 • ვერბალური მეთოდი
 • პრაქტიკული მეთოდი
 • ელექტრონული სწავლების ელემენტები
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • დისკუსია/დებატები
 • შემთხვევის ანალიზი (case study)
 • გონებრივი იერიში
 • ჯგუფური მუშაობა
 • საველე გასვლები

დასაქმების შესაძლებლობები

 • მუზეუმები, არქივები;
 • საგამომცემლო დაწესებულებები: რედაქციები, გამომცემლობები;
 • ტურიზმის სფეროს ორგანიზაციები;
 • შესაბამისი პროფილის საჯარო, კერძო და არასამთავრობო სექტორი;
 • კულტურის სამინისტრო, რეგიონული და მუნიციპალური განყოფილებები;
 • კულტურული პროექტები.

სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა

სტუდენტმა ისტორიის ბაკალავრს ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი.

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული  60
 ძირითადი (major) პროგრამა  120
 მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)     60

 

ჩასაბარებელი გამოცდები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • ისტორია/ლიტერატურა


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები