მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კურიკულუმის აღწერა

კურიკულუმის აღწერა

სტუდენტმა ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი. 

მოდულის სახელწოდება ECTS კრედიტი
საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული 60
ძირითადი (major) პროგრამა 120
მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)     60
ბანერები