მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

ფილოსოფიაზე მიღების წესი

ჩასაბარებელი გამოცდები  წონა 
ქართული ენა და ლიტერატურა   3
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა   1

მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა/ფიზიკა/ქიმია
/ბიოლოგია/სამოქ.განათლება/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება    

 2
ბანერები