მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

დაწყებითი სკოლის პედაგოგიკაზე მიღება

ჩასაბარებელი გამოცდები  წონა 
ქართული ენა და ლიტერატურა   3
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა   1

მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა/ფიზიკა    
/ქიმია/ბიოლოგია/სამოქ.განათლება/
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება   

 2
 
ბანერები