მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

ჩასაბარებელი გამოცდები  პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა         2
უცხო ენა 3
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან  
ისტორია 1
ბანერები