მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამის აღწერა

ჰუმანიტარული მეცნიერებები

როგრამის მიზანია:

 • გააცნოს მას მსოფლიოს ცივილიზაციების წარსული და განვითარების ისტორია, ამ ცივილიზაციების აზროვნება გადმოცემული მათ შემოქმედებითსა და ენობრივ პროდუქციაში; მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიის, არქეოლოგიის, ხელოვნების, კინოს, ლიტერატურის ან ენების უმნიშვნელოვანესი ასპექტების შესახებ; განუვითაროს მას ისტორიული წყაროების, არქეოლოგიური ძეგლების, ლიტერატურული ნაწარმოებების, სახვითი ხელოვნების ნიმუშების, კინოშედევრების, ენობრივი წარმონაქმნების – ტექსტებისა და დისკურსების ანალიზისა და კრიტიკული შეფასების, მათი კულტურულსა და ისტორიულ ჭრილში განხილვის და კომენტირების უნარი; ასევე შეასწავლოს სტუდენტს თანამედროვე არქეოლოგიური კვლევა-ძიების თეორიები, მეთოდები და ტექნოლოგიები;
 • აუმაღლოს სტუდენტს კულტურათშორისი ცნობიერება და მოამზადოს იგი შუამავლობისთვის უცხო და მშობლიურ კულტურებს შორის; შეასწავლოს სტუდენტს ერთ-ერთი ევროპული ენა – ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული, ესპანური და იტალიური (მხოლოდ დამატებითი სპეციალობის ფარგლებში) და მისი აგებულება მაღალ დონეზე, მისცეს მას ფართო ცოდნა კონკრეტული ქვეყნის საზოგადოებაზე, მის ისტორიაზე, ფასეულობებზე, კულტურასა და ლიტერატურაზე; 
 • შეასწავლოს სტუდენტს ერთ-ერთი აღმოსავლური ენა (სპარსული / ებრაული / არაბული / თურქული) საშუალო დონეზე და მისცეს მას ფართო ცოდნა შესაბამისი ქვეყნის ისტორიის, კულტურისა და ლიტერატურის შესახებ;
 • გააცნოს მას ევროპასა და საქართველოში მიმდინარე კულტურული პროცესები სხვადასხვა დისციპლინის (ისტორიისა და კულტურის მეცნიერებების, ხელოვნებათმცოდნეობის, ლიტერატურათმცოდნეობისა და ენათმეცნიერების) პერსპექტივიდან; 
 • ხელი შეუწყოს სამოქალაქო ცნობიერების, სოციალური ერთიანობის, ნაციონალური, კულტურული და რეგიონული იდენტობის ჩამოყალიბებას, კულტურული და მსოფლმხედველობრივი მრავალფეროვნების გააზრებასა და პატივისცემას. 

დასაქმების შესაძლებლობები:

 • საერთაშორისო-კულტურული ურთიერთობები – საელჩოს/საკონსულოს თანამშრომლად
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები, ფონდები
 •  სოციალურ-ჰუმანიტარული და ბიზნესის სფეროები – თარჯიმან-რეფერენტად
 • საჯარო სექტორი: საგარეო საქმეთა სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო
 • კულტურული ტურიზმი
 • კერძო სექტორი
 • არასამთავრობო სექტორი
 • საგამომცემლო დაწესებულებები: რედაქციები, გამომცემლობები
 • მასობრივი მედია და ჟურნალისტიკა: უცხოენოვანი გაზეთები, ჟურნალები, ტელევიზია, რადიო და ახალი მედიები 
 • განათლების სფერო (განათლების მიმართულებიდან მეორე პროგრამის არჩევის შემთხვევაში)
 • გალერეები, მუზეუმები, არქივები, ხელოვნების აუქციონები
 • საარქივო, საბიბლიოთეკო სფერო
 • საჯარო სექტორი
 • კულტურის სამინისტრო, რეგიონული და მუნიციპალური განყოფილებები
 • კულტურული პროექტები 
 • ხელოვნების აუქციონები
 • კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროები
 • მასობრივი მედია და ჟურნალისტიკა: გაზეთები, ჟურნალები, ტელევიზია, რადიო, და ახალი მედიები 
 • ფესტივალები 
 • ხელოვნების მოკლევადიანი და ხანგრძლივი პროექტები
 • შოუბიზნესი
 • ხელოვნების მოკლევადიანი და ხანგრძლივი პროექტები
 • კინოთეატრები
 • კინოწარმოება 
 • კინოსტუდიები
 • კინოფესტივალები 
 • კინოცენტრი
 • კინოარქივები
 • სარეკლამო ბიზნესი
 • საპროდიუსერო სამსახური 
 • მთარგმნელობითი სფერო

კურიკულუმის აღწერა
სტუდენტმა ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი.

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული  60
 ძირითადი (major) პროგრამა  120
 მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)     60


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები