მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: საფრანგეთისმცოდნეობა

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: საფრანგეთისმცოდნეობა

სწავლების ენა: ქართული  

დასაგროვებელი კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი საფრანგეთისმცოდნეობაში

პროგრამის კოდი: 0100105

პროგრამის შესახებ

საფრანგეთისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა შემუშავებულია 2011 წელს და სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით მისი განახლება ხორციელდება ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში.

პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, როგორებიცაა: ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ქართულ და ფრანგულ ენებზე, რაოდენობრივი მსჯელობისა და კრიტიკული ანალიზის უნარი. პროგრამის სტრუქტურა სტუდენტს საშუალებას აძლევს , შეიძინოს ფართო ცოდნა ზოგადად ჰუმანიტარული მეცნიერებების შესახებ და არჩეული მიმართულებით შედარებით ღრმა ცოდნა მიიღოს.

პროგრამის მიზანი

ჰუმანიტარული მეცნიერებების საფრანგეთისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია:

 • შეასწავლოს სტუდენტს ფრანგული ენა და მისი აგებულება მაღალ დონეზე;
 • მისცეს მას ფართო ცოდნა შესაბამისი ევროპული ქვეყნის კულტურის, ლიტერატურისა და ისტორიის შესახებ;
 • გააცნოს  შესაბამის ევროპულ ქვეყანაში, ამ შემთხვევაში საფრანგეთში, მიმდინარე კულტურული პროცესები ლიტერატურათმცოდნეობისა და ენათმეცნიერების პერსპექტივიდან.

სწავლის ძირითადი მიმართულებები

პროგრამის ძირითადი მიმართულებებია ფრანგული ლინგვისტიკის ისეთი საკითხები, როგორებიცაა: ლექსიკოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი, სტილისტიკა და სხვ; ასევე ფრანგულენოვანი ლიტერატურა და საფრანგეთის ისტორია და კულტურა. პროგრამის  სტუდენტი ინტენსიურად სწავლობს ფრანგულ ენას.

სწავლის შედეგები   

ცოდნა და გაცნობიერება:

საფრანგეთისმცოდნეობის მიმართულების შემთხვევაში პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება:

 • ფართო თეორიული ცოდნა ფრანგული ენის მორფოლოგიის, სინტაქსის, ლექსიკოლოგიის, ენის ისტორიისა და სტილისტიკის შესახებ;
 • ფართო ცოდნა ლიტერატურათმცოდნეობის საფუძვლებისა და პრინციპების შესახებ;
 • ცოდნა ფრანგული ლიტერატურის ისტორიის ერთ-ერთი და/ან რამდენიმე პერიოდის და მნიშვნელოვანი ფრანგი ავტორების შემოქმედების შესახებ;
 • ცოდნა საფრანგეთის ისტორიის უმნიშვნელოვანეს მოვლენებსა და კულტურულ ძეგლებზე.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

საფრანგეთისმცოდნეობის მიმართულების დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებული შეძლებს:

 • თეორიული ლინგვისტური კონცეფციებისა და ტერმინოლოგიის გამოყენებას;
 • ლინგვისტური პროცესების აღწერას;
 • ენათმეცნიერული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ენობრივი წარმონაქმნების (ტექსტები და დისკურსები), ასევე პროცესებისა და ტენდენციების აღწერასა და გაანალიზებას;
 • ლიტერატურათმცოდნეობითი ცნებებისა და ტერმინების გამოყენებას;
 • ლიტერატურულ ტექსტებზე დაკვირვებას, აღწერას და ინტერპრეტაციას, ასევე მათ ისტორიულ და კულტურულ კონტექსტში განხილვას;
 • მარტივი ლიტერატურული ნაწარმოების ქართულ ენაზე თარგმნას ლიტერატურული სტილის ნორმებისა და წესების დაცვით.

კურსდამთავრებულს ეცოდინება ფრანგული ენა B2 დონეზე და შეძლებს შესაბამის ენაზე

 • კომუნიკაციას,  ლექციის მოსმენა, გააზრებას და გამართულ პროფესიულ დისკუსიაში აქტიურად ჩართვას;
 • მხატვრული ლიტერატურის, სამეცნიერო ნაშრომების და საგაზეთო თუ ინტერნეტგამოცემების ტექსტების კითხვა/გააზრებას;
 •  შესაბამისი სტილით სხვადასხვა ფუნქციური ტიპის  გამართული ტექსტების შექმნას.

სწავლის მეთოდები

სწავლის მეთოდები მოიცავს ვერბალურ ნაწილს, პრაქტიკულ მეთოდს, ელექტრონული სწავლების ელემენტებს, დემონსტრირების მეთოდს, დისკუსია/დებატებში ჩართვას, გონებრივ იერიშსა და ჯგუფურ მუშაობას.

დასაქმების შესაძლებლობები

 • საერთაშორისო-კულტურული ურთიერთობები – საელჩოს/საკონსულოს თანამშრომლად
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები, ფონდები
 • სოციალურ-ჰუმანიტარული და ბიზნესის სფეროები – თარჯიმან-რეფერენტად
 • საჯარო სექტორი: საგარეო საქმეთა სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო
 • კულტურული ტურიზმი
 • მასობრივი მედია და ჟურნალისტიკა: ქართული და უცხოენოვანი გაზეთები, ჟურნალები, ტელევიზია, რადიო და ახალი მედიები
 • განათლების სფერო გალერეები, მუზეუმები, არქივები, ხელოვნების აუქციონები
 • საარქივო, საბიბლიოთეკო სფერო
 • რეგიონული და მუნიციპალური განყოფილებები
 • კულტურის სფეროს პროექტები
 • მთარგმნელობითი სფერო

სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა

საფრანგეთისმცოდნეობის მიმართულების სტუდენტმა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი.

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული  60
 ძირითადი (major) პროგრამა  120
 მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)     60

 

ჩასაბარებელი გამოცდები

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • ისტორია/ლიტერატურა

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები