მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პოლიტიკის მეცნიერება

პოლიტიკის მეცნიერება (საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცოდნეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები)

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 50  ვაკანტური ადგილი
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპიზეპირი გამოცდა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:

მიმართულება   აკადემიური ხარისხი:
 საერთაშორისო  ურთიერთობები  საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი
 ევროპისმცოდნეობა  ევროპისმცოდნეობის მაგისტრი
 კავკასიის კვლევები  კავკასიური კვლევების მაგისტრი
 საბჭოთა კვლევები  საბჭოთა კვლევების მაგისტრი
 პოლიტიკის მეცნიერებები  პოლიტიკის მეცნიერებების მაგისტრი


მოკლე აღწერა:

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, აღზარდოს მკვლევართა ახალი თაობა, რომელიც შეძლებს, პოლიტიკის მეცნიერების (საერთაშორისო და რეგიონული კვლევების, საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა კვლევების) დისციპლინებში არსებულ პრობლემათა შესწავლას და გააზრებას თანამედროვე მეცნიერული მეთოდოლოგიის და ინტერდისციპლინური მიდგომების გამოყენებით. ამავე დროს, პროგრამა ხელს შეუწყობს რეგიონის მკვლევართა ურთიერთდაკავშირებას და საერთაშორისო საზოგადოებაში ჩართვას.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • გააგრძელოს სწავლა და კვლევითი მუშაობა დოქტორანტურაში;
  • იმუშაოს კვლევით ცენტრებსა და აკადემიურ ინსტიტუტებში პოლიტიკის მეცნიერების სხვადასხვა დარგებისთვის საჭირო კვლევებზე;
  • იმუშაოს საჯარო სექტორში;
  • იმუშაოს საზოგადოებრივ და კერძო სექტორში;
  • იმუშაოს საერთაშორისო ორგანიზაციებში.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი ოდოშაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09 (246);
✉: giorgi.odoshashvili.1@iliauni.edu.ge
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. #32, ოთახი A202

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები