მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვიზუალური ანთროპოლოგიისა და ლოკალური ისტორიის ლაბორატორია

ვიზუალური ანთროპოლოგიისა და ლოკალური ისტორიის ლაბორატორია

ვიზუალური ანთროპოლოგიისა და ლოკალური ისტორიის ლაბორატორია წარმოადნს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტრუქტურულ ერთეულს.  ლაბორატორიის მიზანია სიძველეთა (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების - ისტორიულ, ეთნოგრაფიულ, არქეოლოგიურ  და  სხვ.) მოპოვება - ფიქსაცია და მათი ინტერდისციპლინარული შესწავლა. კვლევის შედეგების სასწავლო პროცესში დანერგავა და პოპულარიზაცია. ლაბორატორია თავისი მიზნების განსახორციელებლად ამყარებს სამეცნიერო და საქმიან კავშირებს საქართველოში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მონაწილეობს საერთაშორისო აკადემიურ და საგამომცემლო ცხოვრებაში.  ლაბორატორია თავის საქმიანობას ახორციელებს რეგულარული თუ ერთჯერადი საჯარო მოხსენებების, სემინარების, კონფერენციების, სიმპოზიუმების, კონგრესების, საოსტატო კლასების, საკითხავების, მრგვალი მაგიდისა და პრეზენტაციების სახით. ლაბორატორია გამოსაცემად ამზადებს და აქვეყნებს სამეცნიერო ნაშრომებს, წელიწდეულებს, ჟურნალებს, კრებულებს. ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

  • დასრულებული კვლევა - "ციხეგორს გალობს ბულბული...“ ( იხ. ბმული)
  • საქართველოს ეთნოგრაფიული ლექსიკონი: (იხ.ბმული)


პროფ. პაატა ბუხრაშვილი
ილიას სახლმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ქ. ჩოლოყაშვილი 3/5 ოთახი -218
577 55-33-50
paata@iliauni.edu.ge
paata@caucasology.com

ბანერები