მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

სატელევიზიო სასწავლო ცენტრის თანამშრომლები

ზურაბ ოშხნელი - დირექტორი; სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი                 

მარიკა გალოგრე - დირექტორის მოადგილე                                                         

იოსებ მჭედლიშვილი - სასწავლო-პრაქტიკული მუშაობის დაგეგმვის კოორდინატორი

ნანა ოშხნელი - სასწავლო-თეორიული პროცესის კოორდინატორი

ინგა გორგიშელი - კოორდინატორი                                     

სამსონ გამდლიშვილი - ასისტენტი ტექნიკურ საკითხებში

ზურაბ ცუკილაშვილი - მნე                                       

ზურაბ გომიაშვილი - ვიდეოინჟინერი                                           

ალექსანდრე ბაევი - პროდიუსერი                                      

შოთა ოშხნელი - ქსელის ადმინისტრატორი                   

ბანერები