მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიზნები და საქმიანობა

ცენტრის მიზნები და ამოცანები

ცენტრის მიზანია საბუნებისმეტყველო განათლების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში, სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა და განვითარება ამ მიმართულებით კვლევების წარმოებისა და ეროვნულ/საერთაშორისო დონეზე თანამშრომლობის განვითარების გზით.
 
ცენტრის ამოცანებია:
ა) სამეცნიერო    კვლევების    წარმოება    საბუნებისმეტყველო    განათლების მიმართულებით;
ბ) საბუნებისმეტყველო    საგნების    სწავლების    თანამედროვე    მეთოდების განვითარებისა და დანერგვის ხელშეწყობა;
გ) თანამშრომლობის განვითარება საბუნებისმეტყველო განათლების კუთხით როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო დონეზე (ევროპელ და სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ერთობლივი კვლევითი და საგანმანათლებლო პროექტების ინიცირება და განხორციელება);
დ) მუშაობა საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებთან და საბუნებისმეტყველო საგნების პედაგოგებთან მათი  კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით.

ცენტრი  ამჟამად  ახორციელებს  ორ  საერთაშორისო  პროექტს  -  ტემპუსის პროექტს - LeAGUe, და ერაზმუსის პროექტს - ARTIST & Co.

ბანერები