მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახელოსნოს შესახებ

სახელოსნოს შესახებ

ქართული ენის სახელოსნო დაარსდა 2013 წელს ქართულის, როგორც უცხო და მეორე ენის თანამედროვე მეთოდიკის განვითარების მიზნით, თუმცა სახელოსნოს თანამშრომლები მანამდეც მუშაობდნენ შემდეგ სფეროებში:

  • სასწავლო მასალების შემუშავება ქართულის, როგორც მეორე/უცხო ენის სფეროში;
  • გამოყენებითი კვლევითი პროექტები ენის სწავლების და მეთოდიკის მიმართულებით, ქართულის, როგორც მეორე/უცხო ენის მასწავლებლის მომზადების პროგრამის კურსების შემუშავება და განვითარება;
  • ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებელთა გადამზადება;
  • არაკურიკულარული ღონისძიებები ილიაუნის არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის.
ბანერები