მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამები

პროგრამები

მიგრაციისა და ჯანმრთელობის შესწავლის საერთაშორისო ცენტრის საქმიანობა ითვალისწინებს კვლევით პროექტებზე მუშაობას და საერთაშორისო თანამშრომლობას ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა მიგრაციისა და ჯანმრთელობის პოლიტიკის შესწავლა, ჯანდაცვაში მიგრანტების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის თანასწორობის სტანდარტების შემუშავება, მომხმარებლის მონაწილეობა და სხვა.
კვლევა გენდერის და მიგრაციის საკითხებზე ჩატარდა გერმანიაში და საქართველოში. ამჟამად ორგანიზაციასთან - “ქართველ და გერმანელ ქალთა საერთაშორისო საინფორმაციო ცენტრი“ თანამშრომლობით, ტარდება კვლევა ქალის მიგრაციის და ჯანმრთელობის პრობლემებზე.

ბანერები