მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ცენტრის შესახებ

ცენტრის შესახებ

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება მუდმივი ციკლური პროცესია და თეორიისა და პრაქტიკის მჭიდრო კავშირს ეფუძნება. შესაბამისად, მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრის მიზანია, განათლების სკოლასთან მჭიდრო თანამშრომლობით განახორციელოს საგანმანათლებლო საქმიანობა მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების მიმართულებით: მასწავლებელთა პროფესიულ სტანდარტთან პედაგოგთა ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შესაბამისობის უზრუნველყოფისთვის განავითაროს, მართოს და განახორციელოს პროფესიული გადამზადების საგანმანათლებლო პროგრამები.

ბანერები