მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016 წლის ანგარიში

2016 წელს განხორციელებული ღონისძიებები

2014 წლის 1-ლი ნოემბრიდან 2016 წლის 30 ივნისამდე PH International-პროგრამის ფარგლებში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრის ჩართულობით, დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგების კურსი - ELCE, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის მასწავლებელი, კირსტენ მაშინტერი. იგი 2 წლის განმავლობაში ინდივიდუალურად მუშაობდა ინგლისური ენის 40 მასწავლებელთან და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 20 სტუდენტთან. მასწავლებლებმა და სტუდენტებმა სრულად გაიარეს ELCE-პროგრამის კურიკულუმის შემადგენელი ათივე მოდული, რომლებშიც ერთმანეთს ერწყმის სამოქალაქო განათლებისა და ინგლისური ენის სწავლების პედაგოგიკის საკითხები. ყოველი ტრენინგის შემდეგ, ამერიკელი ექსპერტები ესწრებოდნენ პროგრამაში ჩართული თითოეული მასწავლებლის გაკვეთილს და აწვდიდნენ წერილობით და ზეპირ უკუკავშირს. 

ცენტრის თაოსნობით, აღნიშნულ პროექტში მასწავლებელთა სატრენინგო პროცესში ჩაერთნენ არა მხოლოდ ინგლისური ენის მასწავლებლები, არამედ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და ანგლისტიკის პროგრამების საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურების დამამთავრებელი კურსების სტუდენტები. პროგრამის მონაწილე მასწავლებლები და სტუდენტები რეგულარულად იკრიბებოდნენ მასწავლებელთა სატრენინგო კურსის გასავლელად, რაც ხელს უწყობდა მათი პროფესიული კავშირების დამყარებას. 2014-2015 სასწავლო წელს ჩატარდა 20 სესია, 2016 წელს კი - 10 სესია.

ზემოაღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

  • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაწყებითი და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მასწავლებლის, ანგლისტიკის პროგრამის 20 სტუდენტის შერჩევა (5 ბაკალავრი, 15 მაგისტრანტი);
  • მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის პროგრამის გაცნობითი შეხვედრის ორგანიზება;
  • პროგრამის შეფასებებში დახმარების გაწევა;
  • პროგრამის ფარგლებში ტრენინგების ჩასატარებლად საჭირო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა;
  • ამერიკელი ექსპერტისთვის დასაყრდენის ფუნქციის შესრულება;
  • პროგრამის განხორციელების შედეგად გამოვლენილი საუკეთესო პრაქტიკის პოპულარიზება.

 

ბანერები