ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სააპელაციო ზეპირი გამოცდის განრიგი - მიღება 2020-2021 სასწავლო წლისათვის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე

აპლიკანტებს, რომლებმაც წარმოადგინეს საპრეტენზიო განაცხადი 2020-2021 სასწავლო წლისათვის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგებთან დაკავშირებით, საშუალება ეძლევათ, გაიარონ განმეორებითი ზეპირი გამოცდა შესაბამისი მიმართულების საპრეტენზიო კომისიების წინაშე. ამასთან, იმ აპელანტების შემთხვევაში, რომელთაც გაასაჩივრეს შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ქეისის, რეზიუმეს შედეგები, მოხდება მათი გადახედვა და შეფასება შესაბამისი მიმართულების საპრეტენზიო კომისიების მიერ.

განათლების ადმინისტრირება -- განმეორებითი ზეპირი გამოცდის განრიგი

სპეციალური განათლება -- განმეორებითი ზეპირი გამოცდის განრიგი

ბანერები