ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სადოქტორო შრომები

სადოქტორო შრომები

ბიზნესის სკოლის დოქტორანტთა სადოქტორო ნაშრომები

2020 წელი

„მეწარმეობა და მცირე და საშუალო ბიზნესი განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში საქართველოს მაგალითი“. - ირინე გურული

მიღწევის მოტივაციის როლი უცხო ენის (ინგლისური ენის) დაუფლებაში - ნინო რაჭველიშვილი


2018 წელი

საქართველოში ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში აივ-ინფექცია/შიდსის და C ჰეპატიტის პრევენციის პროგრამების ეკონომიკური შეფასება და მათი გავლენა ეპიდემიოლოგიურ მაჩვენებლებზე - ირმა კირთაძე

ბიზნესის ქმედითუნარიანობის ამაღლება პროგნოზირების გაუმჯობესების გზით: მაკროეკონომიკური ცვლადების პროგნოზირება ბაიეზიანური ვექტორ-ავტორეგრესიული მოდელირების საფუძველზედავით თუთბერიძე

2015 წელი

Towards the Evidence-based Trauma-Informed  Mental Health Policy in Georgia  -ნინო მახაშვილი

ეკონომიკური პოლიტიკის და ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების გავლენა კონკურენციაზე საქართველოში -ირაკლი ლექვინაძე

2014 წელი
სოციალური მედიის როლი ქართული კომპანიების ბრენდინგის პროცესში - ნინო ენუქიძე

2013 წელი

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების გამოწვევები განვითარებადი ქვეყნების მთავრობებთან და ბიზნესთან მიმართებაში- გიორგი აბაშიშვილი 

ბანკების აქციათა ფასის ანალიზი გარკვეული ურთიერთდამოკიდებულებისა და ტენდენციების არსებობის
დასადგენად
- ნიკოლოზ ყაველაშვილი 

ბანერები