ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპეციალური განათლება

სპეციალური განათლება

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 20 ვაკანტური ადგილი
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპიგასაუბრება
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: სპეციალური განათლების მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალური მასწავლებელი, რომელიც შეძლებს სასწავლო პროცესისა და გარემოს უზრუნველყოფას სპეციალური საჭიროებებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთათვის. პროგრამა მიმართულია სპეციალური განათლების სფეროში კომპლექსური თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების უზრუნველყოფაზე. პროგრამის პრიორიტეტია სტუდენტებისთვის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა სწავლების ეფექტური სტრატეგიების გაცნობა და სპეციალური და ინკლუზიური განათლების პრაქტიკის კვლევა.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • გააგრძელოს სწავლა და კვლევითი მუშაობა დოქტორანტურაში;
  • იმუშაოს სპეციალურ მასწავლებლად;
  • იმუშაოს სპეციალური და ინკლუზიური განათლების კონსულტანტად;
  • იმუშაოს ზოგადსაგანმანათლებლო და სპეციალიზებული სკოლის კოორდინატორად;
  • იმუშაოს განათლების სფეროთი დაინტერესებულ სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში.

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი
თბილისი, ქ.ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, E კორპუსი
☏ (+995 32) 222 00 09 (180)
✉ bte@ilaiuni.edu.ge

თამარ თაყაიშვილი
პროექტების მენეჯერი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
☏ (+995 32) 222 00 09 (181)
✉ tamar_takaishvili@iliauni.edu.ge

სოფიკო შარაბიძე
სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი C 221 
☏ (+995 32) 222 00 09 (187)
✉ sophiko.sharabidze@iliauni.edu.ge

მიხეილ გიორგაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი C 221 
☏ (+995 32) 222 00 09 (205)
 mikheil.giorgadze.1@iliauni.edu.ge


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები