ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამა

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამაზე მიღების პროცედურები და შეფასების სისტემა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამაზე მიღების პროცესი* ითვალისწინებს სამ საფეხურს:

  1. ინგლისური ენის ცოდნის დადასტურება;
  2. კვლევის განაცხადის განხილვა და შეფასება დარგობრივი კომისიის მიერ;
  3. გასაუბრება დარგობრივ კომისიასთან.

1. ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება - კანდიდატებს, რომლებმაც უნდა დაადასტურონ ინგლისური ენის ფლობის დონე, ჩაუტარდება შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა/ტესტირება ინგლისურ ენაში. ტესტის მინიმალური ბარიერია 65 ქულა. კანდიდატები, რომლებიც ვერ გადალახავენ აღნიშნულ ბარიერს, კარგავენ კონკურსში მონაწილეობის გაგრძელების უფლებას.
ინგლისური ენის ტესტისგან თავისუფლდებიან კანდიდატები, რომლებიც წარმოადგენენ ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელ ვალიდურ სერტიფიკატს (TOEFL (P/B 513-547 score; I/BT 87-109 score); IELTS (5.5-6 Band); FCE; BEC Vantage; PTE (General level 3); PTE Academic (59-75p); Michigan ECCE) ან ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელ დიპლომს.**

**დიპლომის ვალიდობა უნდა იყოს შესაბამისად დადასტურებული განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ.


2. სადოქტორო კვლევის განაცხადის განხილვა - სადოქტორო პროგრამაზე ჩაბარებისას კანდიდატებმა, რეგისტრაციისას წარმოსადგენ დოკუმენტებთან ერთად, უნდა წარმოადგინონ სადოქტორო კვლევის განაცხადი (დანართი#1), რომელიც განსახილველად და შესაფასებლად გადაეგზავნება დარგობრივ კომისიას. კვლევითი განაცხადი შეფასდება ხუთქულიანი სარეიტინგო სკალისა და დანართში#2 განსაზღვრული წესის მიხედვით. განაცხადის შეფასების მინიმალური მისაღები ზღვარია 3 ქულა. ის აპლიკანტები, რომელთა განაცხადი შეფასდება 3-ზე დაბალი ქულით, გამოეთიშებიან კონკურსს.


3. გასაუბრება - სადოქტორო პროგრამაზე მიღების საბოლოო ეტაპზე დოქტორანტობის კანდიდატებს ჩაუტარდებათ გასაუბრება დარგობრივი კომისიის მიერ. გასაუბრება შეფასდება ხუთქულიანი სარეიტინგო სკალისა და დანართში #3 განსაზღვრული წესის მიხედვით.

პროგრამაზე მიღებისათვის სადოქტორო კანდიდატის ერთიანი სარეიტინგო ქულა განისაზღვრება კვლევის განაცხადისა და გასაუბრების კომპონენტებში მიღებული სარეიტინგო ქულების ჯამით.


* შენიშვნა: პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში ან სხვა მიმართულებით მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი. სხვა მიმართულებით მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის შემთხვევაში, აპლიკანტს მოეთხოვება 5-წლიანი მენეჯერული გამოცდილება.

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები