ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნეს სკოლის სადოქტორო პროგრამები

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამა

ბანერები