ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპი: A
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა.რეზიუმე (CV) 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საზოგადოებრივი ურთიერთობების მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნებიდან გამომდინარე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში ისეთი კადრების მომზადება, რომლებიც ორგანიზაციული კონტექსტისგან დამოუკიდებლად შეძლებენ ორგანიზაციებისთვის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიისა და ტაქტიკის განსაზღვრას, ასევე - ორგანიზაციების შიდა და გარე კომუნიკაციის წარმართვას, დარგში არსებული უახლესი ტენდენციებისგათვალისწინებით.

პროგრამა შემუშავებულია გერმანიის ქემნიცის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტსა და აშშ-ის სამხრეთ კაროლინას უნივერსიტეტში არსებულ ანალოგიურ პროგრამებზე დაყრდნობით, აკადემიური პერსონალის გამოცდილების საფუძველზე.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • იმუშაოს როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურებსა და კომუნიკაციის სპეციალიზებულ სააგენტოებში;
  • სწავლა განაგრძოს შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ბიზნესის სკოლა
➳0162, თბილისი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ.
3/5 ოთახი:E302
საკონტაქტო პირები:

თამარ თაყაიშვილი
პროექტების მენეჯერი
ელფოსტა: ☏ tamar_takaishvili@iliauni.edu.ge
☏(995 32) 222 00 09 (181)
ნინო რუაძე
სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი
ელფოსტა: ☏ nino.ruadze@iliauni.edu.ge
☏(995 32) 222 00 09 (196)

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები