ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე

მიღება ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა 2017-2018 სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

საბუთების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 14 აგვისტოდან 25 აგვისტოს ჩათვლით,  ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 18.00 საათამდე (ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5ა, ოთახი E207). 


მოთხოვნები:

სამაგისტრო პროგრამაზე – ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმისმენეჯმენტი) – ჩარიცხვისთვის:

 1. მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა ჩააბაროს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა (ტესტის ტიპი B) და გადალახოს ოთხიდან სამი კომპონენტის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.
 2. საერთო სამაგისტრო გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ მაგისტრანტობის კანდიდატმა რეგისტრაციის ვადებში:
  ა)უნდა წარმოადგინოს რეზიუმე (CV) – 40% (წონა)
  ბ)უნდა გაიაროს შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა – 60% (წონა)

მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეიტინგული ქულა განისაზღვრება საკვალიფიკაციო გამოცდაში მიღებული შეფასების სარეიტინგო ქულისა და რეზიუმეს სარეიტინგო ქულის გათვალიწინებით. კერძოდ:

მაქსიმალური რეიტინგული ქულა

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის რეიტინგული ქულა

განათლება რეიტინგული ქულა

სამუშაო გამოცდილება რეიტინგული ქულა

10

=10*0.6=6

=7*0.4=2.8

=3*0.4=1.2

→რეზიუმესა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ აქ.

→ანოტაცია სამაგისტრო გამოცდისთვის.


Business Administration (Eng) სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის:

 1. მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა ჩააბაროს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა (ტესტის ტიპი B) და გადალახოს ოთხიდან სამი კომპონენტის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.
 2. საერთო სამაგისტრო გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ, მაგისტრანტობის კანდიდატმა:
  ა) უნდა წარმოადგინოს რეზიუმე (CV) – 35% (წონა)
  ბ) უნდა გაიაროს შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა – 35% (წონა)
  გ) უნდა გაიაროს ინგლისური ენის გამოცდა30% (წონა)

მაგისტრანტობის კანდიდატთა ჯამური რეიტინგული ქულა განისაზღვრება შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაში მიღებული შეფასების სარეიტინგო ქულის, რეზიუმეს სარეიტინგო ქულისა და ინგლისური ენის გამოცდაში მიღებული სარეიტინგო ქულების შეწონვით. კერძოდ:

მაქსიმალური რეიტინგული ქულა

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის რეიტინგული ქულა

განათლება რეიტინგული ქულა

სამუშაო გამოცდილება რეიტინგული ქულა

გამოცდა ინგლისურ ენაში 

10

=10*0.35=3.5

=7*0.35= 2.45

=3*0.35=1,05

=10*0.3=3

→რეზიუმესა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ აქ.

→ინგლისური ენის ტესტის მოკლე აღწერა და შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ აქ.

→ანოტაცია სამაგისტრო გამოცდისთვის.


სამაგისტრო პროგრამაზე - ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი (ჯანდაცვის მენეჯმენტი) ჩარიცხვისთვის:

 1. მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა ჩააბაროს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა (ტესტის ტიპი Bდა გადალახოს ოთხიდან სამი კომპონენტის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.
 2. საერთო სამაგისტრო გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ, მაგისტრანტობის კანდიდატმა:
  ა. უნდა წარმოადგინოს რეზიუმე (CV) – 40% (წონა)
  ბ. უნდა გაიაროს შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა – 60% (წონა)

მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეიტინგული ქულა განისაზღვრება საკვალიფიკაციო გამოცდაში მიღებული შეფასების სარეიტინგო ქულისა და რეზიუმეს სარეიტინგო ქულის გათვალიწინებით. კერძოდ:

მაქსიმალური რეიტინგული ქულა

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის რეიტინგული ქულა

განათლება  რეიტინგული ქულა

სამუშაო გამოცდილება – რეიტინგული ქულა

10

=10*0.6=6

=7*0.4=2.8

=3*0.4=1.2

→რეზიუმესა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ აქ.

→ანოტაცია სამაგისტრო გამოცდისთვის.


რეგისტრაცია

საბუთების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 14 აგვისტოდან 25 აგვისტოს ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 18.00 საათამდე (ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5ა, ოთახი E207). 

რეგისტრაციის დროს მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

 • რეზიუმე (CV) და მისი დამატებითი დოკუმენტაცია;
 • განაცხადი (ივსება ადგილზე);
 • პირადობის მოწმობა და მისი ასლი. უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში – პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;
 • 2017 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი. ასეთის არარსებობის შემთხვევაში – 2017 წლის სამაგისტრო საგამოცდო ბარათი და მისი ასლი;
 • ორი ფოტოსურათი და ფოტოსურათების ელვერსია ელექტრონულ მატარებელზე(CD);
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის – დიპლომის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა – შესაბამისი ხარისხის მინიჭების შესახებ, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების (ოქმის) ნომერი და თარიღი. უცხოეთში მიღებული უმაღლესი განათლების შემთხვევაში – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული განათლების აღიარების დოკუმენტი.
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);
 • საბუთების მინდობილი პირის მიერ წარმოდგენის შემთხვევაში, მინდობილმა პირმა უნდა წარმოადგინოს სანოტარო წესით გაფორმებული მინდობილობა.

შიდა გამოცდებისა და მისი შედეგების გამოქვეყნების ვადები:

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ჩატარდება 26 და 29 აგვისტოს.

ინფორმაცია გამოცდის თარიღისა და ადგილმდებარეობის შესახებ უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსდება 25 აგვისტოს.

გამოცდები ინგლისურ ენაში (ინგლისურენოვან პროგრამაზე ჩარიცხვის კანდიდატებისათვის) ჩატარდება 30, 31 აგვისტოს, 1, 4, 5 სექტემბერს.

ინფორმაცია ინგლისური ენის წერითი და ზეპირი გამოცდების ზუსტი თარიღების და ადგილმდებარეობის შესახებ უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსდება 29 აგვისტოს.

შიდა საუნივერსიტიტეტო გამოცდების შედეგები გამოქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 2017 წლის 7 სექტემბერს.

სააპელაციო პროცედურები

მაგისტრანტობის კანდიდატმა საპრეტენზიო განაცხადი შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგების შესახებ უნდა წარმოადგინოს 2017 წლის 8,9,11 სექტემბრის 18:00 საათის ჩათვლით (ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5ა, კანცელარია). 

ინგლისურ ენაში ზეპირი კომპონენტის სააპელაციო განრიგი განთავსდება ვებგვერდზე 2017 წლის 12 სექტემბერს.

საპრეტენზიო განაცხადებს განიხილავს შესაბამისი მიმართულების სააპელაციო კომისია (12,13 და 14 სექტემბერი).

შედეგების გამოცხადება

მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეიტინგული სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით (ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები) გამოქვეყნდება 2017 წლის 18 სექტემბერს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე;

ხელშეკრულებების გაფორმება

მაგისტრანტობის კანდიდატებთან, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს ერთიანი სამაგისტრო და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები და მოიპოვეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება, ხელშეკრულების გაფორმდება:

1. ძირითადი სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან – 2017 წლის 19-20 სექტემბერი (10-დან 18:00 საათამდე (მისამართი: ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5-ს E კორპუსი 305 აუდიტორია);

2. სათადარიგო სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან 2017 წლის 21-22 სექტემბერი (10-დან 18:00 საათამდე (მისამართი: ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5-ს E კორპუსი 305 აუდიტორია).

ბანერები